Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Därför ska du undvika dränering med elektroosmos

Att lösa problem med fukt i källaren - dränera - med hjälp av elektroosmos är något som Villaägarna avråder från. Anledningen till att förbundet är så tydligt, beror av omsorg om sina medlemmar och andra konsumenter. De ska inte behöva bli lurade på 60 000 kr till ingen nytta. Här förklarar vi varför elektroosmotisk omdränering är en undermålig produkt.

Vad är elektroosmotisk omdränering?

Det förekommer två typer av elektroosmotisk omdränering. Vanligast är att elkablar monteras på de fuktiga väggarna. Sedan förser man ofta väggarna med vad som ibland benämns som en specialcement för att optimera den elektriska ledningsförmågan till murverket. En kontrollbox sätts upp och kopplas till ett eluttag. Sedan sägs elektriska pulser driva ut fukten från källaren till jorden utanför huset. Kostnaden för att driva anläggningen anges till runt 50-100 kr per år.

Den andra varianten av elektroosmotisk omdränering, innebär att en elektroosmotisk kontrollbox placeras i källaren och ansluts till ett eluttag. Sedan sägs kontrollboxen stråla ut elektriska pulser, som gör att vattnet viker bort från källarväggarnas utsida. Produkten kallas även för trådlös elektroosmos.

Varför avråder Villaägarna från att dränera med hjälp av elektroosmos?

Det kostar runt 60 000 kr och har ingen bevisad effekt. Att sätta i eller dra ur nätanslutningen till sin elektroosmotiska omdränering, har helt enkelt ingen betydelse för fukten i källarväggarna. Systemen går även att köpa på internet från 4 000 kr.

Hur kommer det sig att få klagar, om tekniken inte fungerar?

Elektroosmosföretag kan t. ex. använda ofta en vattenavvisande (hydrofoberad) renoveringsputs. Om man använder sig av vattenavvisande renoveringsputs, märks det inte på en källarvägg som är torr utanpå, att väggen är fuktig inuti. Hydrofoberad renoveringsputs kapslar helt enkelt in fukten i väggen, så att det samtidigt kan vara fuktigt inuti väggen, men ändå torrt på källarväggens insida.

När elektroosmosdräneringsföretagen skrider till verket, kan de ofta se till att andra åtgärder görs som spolning av dräneringsledningar, lagning av dagvattenledningar eller att förbättra ventilationen. Dessa åtgärder är verksamma mot fukt i källarväggar. Fukten i marken varierar också naturligt med årstiderna. Så om det blir torrare, beror det inte på elkablarna och kontrollboxen i källaren, men det kan vara svårt för en konsument att inse detta.

Det brukar lyftas fram av elektroosmosföretagen att mätningar görs av fukten, för att kontrollera att det har blivit torrt. Någon opartisk mätning av fukten görs dock inte. Det brukar vara så att dräneringsföretaget förbehåller sig rätten att utse vem som får utföra mätningen. Dessutom använder man sig oftast av kapacitiv fuktindikationsmätning, där man endast mäter på källarväggens yta, inte med givare inuti i källarväggen. En signal skickas in i materialet och utifrån signalen, indikerar apparaten hur mycket fukt den tror att det är i materialet. Det är en mätmetod som innebär stor mätosäkerhet. Anledningen är att metoden är mycket beroende på hur mätinstrumentet hanteras och ställs in. Ställer man t.ex. in mätinstrumentet på ett annat material än vad som verkligen finns i väggen, kan mätinstrumentet visa att väggen är torr, trots att så inte är fallet. Få konsumenter har tillgång till egen fuktmätare och att anlita en extern expert kostar en hel del, i synnerhet då det ofta krävs ett flertal mättillfällen. Därför är det få som låter göra detta.

Vilka belägg finns det för att tekniken inte fungerar?

Den teoretiska modellen har inte verifierats med experiment enligt god vetenskaplig sed. Detta gör man genom test i laboratorium, där man kan testa tekniken utan att andra faktorer som nederbörd, temperaturvariationer, ventilation m.m. påverkar resultatet. Vad elektroosmosföretagen har lagt fram är ett antal kvasivetenskapliga rapporter, där man i fält (i hus) har testat tekniken. Då vet man inte om eventuella variationer av fukt, beror på nederbörd, temperaturvariationer, grundvattenvariation, ventilation, den elektroosmotiska apparaten etc. De test som hittills gjorts av elektroosmotiska apparater i laboratorium har inte kunnat ge några belägg för att de kan dränera källarväggar.

Vilka åtgärder har Villaägarna vidtagit för att sprida information om detta?

Vi står på konsumenternas sida. Förbundet har en skyldighet att peka ut konsumentprodukter med tveksam effekt. Vi informerar om detta både i egna kanaler och i en löpande dialog med olika nyhetsredaktioner. Här finns en översikt över andra problemprodukter.

Hur ska man dränera?

Om huset verkligen behöver dräneras så rekommenderar vi normal dränering. Då leds vattnet längs med källarväggen bort med hjälp av husets däreningsledningar. Förvisso innebär det grävarbeten på tomten som påverkar gräsmatta, rabatter m.m., men det är en metod som fungerar.

Behöver du dränera, ta gärna kontakt med Villaägarnas byggnadstekniska rådgivning. Det är kostnadsfritt för medlemmar.

Kan man marknadsföra så här?

Elektroosmosföretagen påstår i sin marknadsföring att de s.k. elektroosmotiska systemen är effektiva i dräneringshänseende. Enligt marknadsföringslagen ankommer det på näringsidkarna (elektroosmosföretagen) att styrka de egenskaper (fungerande dränering för hus) som de påstår att deras varor äger. Något sådant har inte skett. Marknadsföringen är därför vilseledande. Anledningen till att den svenska marknadsföringslagstiftningen är upplagd på det sättet, att det åligger näringsidkarna att visa att de uppgifter som lämnats i marknadsföringen inte är oriktiga eller vilseledande (s.k. omvänd bevisbörda), är att det är näringsidkarna som sitter inne med alla fakta.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.