Villaägarnas krav på den nya regeringen 

 

Villaägarnas Riksförbund strävar efter att förbättra villkoren och värna de frågor som är viktiga för Sveriges småhusägare. Vi ställer därför följande krav på den nya regeringen.

Stoppa kriminella från att kunna kartlägga sina offer på söktjänsternas hemsidor 

Det grundlagsskydd som tillåter söktjänster att publicera enskildas personuppgifter är unikt för Sverige. Då gäller inte GDPR. 

Grundlagsskyddet kan missbrukas. Av rånare som kan hitta lämpliga offer att råna. Av gängkriminella för att tysta offentligt anställda. Av utländska säkerhetstjänster som kan kartlägga oss. Det har inget med yttrandefrihet, som grundlagarna ska skydda, att göra. 

Villaägarna vill täppa till kryphålet i grundlagen för rena personregister på nätet och skydda den personliga integriteten. 

Lägg ner utredningen om en ny förköpslag 

Förköp innebär att en kommun ska kunna ta över ett husköp på de villkor som säljaren och köparen har kommit överens om. En sådan lag infördes på 1960-talet men avskaffades av alliansregeringen 2010.  

Förköp är ett ingrepp i den privata äganderätten. Vi anser att köparens intresse av att kunna fullfölja köpet och säljarens intresse att bestämma vem han vill sälja till väger tyngre än kommunens intresse att kunna bedriva en aktiv markpolitik. Vill kommunen köpa mark får det ske på den öppna marknaden. Den utredning om en ny förköpslag som den socialdemokratiska regeringen tillsatte i juni 2022 bör läggas ner. 

Ge tullen befogenhet att stoppa utflödet av stöldgods 

Gör utförsel av stöldgods till ett smuggelbrott så att tullen får fulla befogenheter att stoppa utförseln. Den lagändring som skedde 2021 är otillräcklig. Tullen behöver också få i uppdrag att genomföra utförselkontroller vid de tolv gränsövergångar där en stor del av stöldgodset förs ut. Det behövs för att få stopp på de internationella stöldligorna, som bland annat ägnar sig åt villainbrott. 

Skärp straffet för bostadsrån  

Straffet för bostadsinbrott skärptes till minst ett års fängelse när det nya brottet inbrottsstöld infördes i mars 2021. Det var bra, men det innebar att det är samma minimistraff för bostadsinbrott och bostadsrån som inte är grovt. Det är inte rimligt. Villaägarna vill skärpa straffet för bostadsrån till två års fängelse. 

Boende ska kunna behålla sina enskilda avlopp 

Krav på utredning om enskilda avlopp om hur effekten av markretention på utsläppen från enskilda avlopp kan beaktas i bedömningen av anläggningarnas effekter på människors hälsa och miljö. Ytterligare aspekter att utreda är hur bevisbördan kan flyttas från enskilde till det allmänna för att avgöra en anläggnings effekter på människors hälsa och miljö. Även möjlighet till överklagande av myndighetsbeslut samt vilken myndighet som bör bära ansvaret för frågorna förtjänar att utredas. 

Samfälligheter ska kunna bestämma mer själva 

Samfälligheters rådighet att själv besluta om inrättande av anläggningar som laddstolpar, postboxar eller solceller bör öka med bibehållet minoritetsskydd. 

Stärk skyddet mot chockhöjningar av avfallstaxan 

Ställningstagande behövs huruvida den nuvarande ambitionsnivån kring hushållsnära insamling avfall ska behållas. Under våren 2022 beslutade S-regeringen att kommunerna till 2024 ska ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen och till 2027 ha fastighetsnära insamling. Trevligt med förhöjd servicegrad, men vad kommer detta innebära för avfallstaxorna? 

Stoppa vattenkraftsdöden 

Överimplementeringen av EU:s direktiv leder till rättsprocesser där vattenkraftsägare ger upp sin redan svagt lönsamma verksamhet. De väljer utrivning av anläggningen med förändrats landskap som följd. Den som tidigare haft vattenutsikt och brygga från sin tomt får nu kanske ett stenigt eller lerigt myggträsk. 

Stärk skyddet mot invasiva arter 

Invasiva arter kräver proaktiv handling för att inte etablera sig i nya miljöer. Den senaste invasiva arten, stenmården, löper stor risk att ställa till med skador för miljarder om den tillåts etablera sig. I dagsläget är inte Naturvårdsverket inställd på att sätta upp arten på den nationella listan över invasiva arter.  

Stoppa omotiverade energikrav 

Energimyndigheten och tillhörande delegationer har för närvarande uppdrag vars direktiv inte tar fasta på gjorda landvinningar för energieffektivisering. Redan energieffektiva fastigheter riskerar ställas inför krav på att göra ekonomiskt omotiverade investeringar. 

Ett träffsäkert elprisstöd 

Inför vintern behöver ett elprisstöd komma på plats. Staten måste ge ett skydd åt hushållen som är beroende av el för sin värme och för basala hushållsfunktioner. Stödet bör vara utformat som ett högkostnadsskydd så att vid högra priser betalar hushållet bara en del av elpriset. På så vis missbrukas inte stödet.  

Sänk skatten på el 

Energiskatten på el som är 36 öre per kWh bär permanent avskaffas. Regeringen bör också se över om det ska vara full moms på el – något som ju blivit en kassako för staten under elkrisen. 

Se över elprismodellen 

Villaägarnas Riksförbund kräver att våra politiker ser över elprismodellen som gör att hushåll och företag i södra Sverige betalar samma pris som man gör på kontinenten. Om vi istället lät Nordpool sätta ett elpris för den svenska marknaden och sedan ha ett separat pris för den exporterade överskottselen skulle elpriset falla och därmed även inflationen.  

Premiera planerbar elproduktion 

Regeringen behöver snarast fatta de beslut som krävs för att aktörer ska kunna investera i ökad planerbar elproduktion. För att stimulera detta bör även planerbar elproduktion premieras i prissättningen av el.  

Rättvis fastighetsskatt 

Fastighetsskatten för en bostadsrätt värd till exempel 15 miljoner kronor är 1519 kr per år. För ett enkelt radhus värt två miljoner kronor är fastighetsskatten 8874 kr per år. Det borde vara samma beskattning för boendeformerna. 

Sänkt flyttskatt 

Sverige har en av Europas högsta reavinstsskatter för privatbostäder. Det skapar stora problem på bostadsmarknaden och hindrar viktiga flyttkedjor som gör bostäder tillgängliga för ungdomar och minskar bostadsbyggandet.  

Stimulera småhusbyggande  

Endast 20 procent av bostadsbyggande i Sverige utgörs av småhus. Detta trots att ungefär 70 procent av alla svenskar helst vill bo i småhus. Den nya regeringen och kommunpolitikerna måste arbeta för att fler hushåll ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.  

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.