Villaföreningen Hässelby Gård

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Hässelby gård i Stockholms kommun.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Villaföreningen Hässelby Gård!

Villaföreningen är ideell och verkar för ett tryggt och trivsamt boende. Vi arbetar bl.a. med frågor om närmiljö, kommunikationer, vägar, parker, sophantering, snöröjning, fjärrvärme och bredband via fiber. Vi arbetar också med energifrågor och frågor som berör våra boendekostnader som t.ex. tomträttsavgifter, fastighetsskatter och medlemsrabatter. Vi deltar också i samverkan mot brott.

Radhusen i Hässelby Gård är självbyggen uppförda under åren 1957-62 i Småstugebyråns regi. Husen är byggda i tre grupper kallade område 8 omkring Astrakangatan, område 9 omkring Friherregatan samt område 10 runt Spireabågen och Grönbetevägen.

Det finns en samfällighetsförening där fastigheten obligatoriskt är ansluten för förvaltning av gemensamma VA- och elledningar i huslängorna. På vissa ställen finns även små ekonomiska föreningar för förvaltning av fristående garagelängor.

Villaföreningen Hässelby Gård, bildad 1957, är en ideell intresseförening för oss som bor i ovan nämnda områden. Föreningens mål är att verka för en god boendemiljö. Genom föreningen har vi möjlighet att diskutera och bevaka för oss gemensamma intressen, såsom grönområden, lekplatser, vägar, trafikfrågor, kommunal service, samverkan mot brott, lokala medlemsrabatter etc. Inom föreningens område har vi kabel-TV genom Comhem.

För allas trevnad och säkerhet har vi bl a kommit överens om att hålla ytterbelysningen tänd, se till att häckar inte inskränker på gångbanor och gator, inte dumpa trädgårdsavfall på grönområden, följa hastighets- och parkeringsbestämmelser.