Syfte

Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen och främja bättre villkor för småhusägande. Verksamheten skall drivas utan vinstsyfte och utformas i dialog med föreningens medlemmar.

Målgrupp

Villaägare i Tureberg, Helenelund, Edsvik, Silverdal, Häggvik. Nuvarande antal medlemshushåll uppgår till ca 1300.

Tillhörighet

Föreningen är opolitisk och ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Samverkan

Föreningen verkar för utökad dialog med lokala kommunala instanser i frågor som rör villaägande. Vi syns i lokal media och tydliggöra för allmänhet och medlemmar att föreningen aktivt arbetar för villaägarnas intressen lokalt. Vi samverkar med villaägareföreningar i närområdet.

Ekonomi

Intäkter: Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter. Av årsavgiften 525 kr/medlem tillfaller 70 kr/medlem Turebergs Villaägareförening. Resterande 455 kr/medlem tillfaller Villaägarnas Riksförbund, som ger service till Turebergs Villaägareförening i form av: registrering av nya medlemmar, skötsel av medlemsregistret, inkassering av medlemsavgifter etc.

Första året betalar medlem 395 kr.

Kostnader: Föreningens kostnader utgörs huvudsakligen av utgifter för porto och kopiering av medlemsutskick och anordnande av medlemsmöten/aktiviteter samt lokalhyra.

Medlemsförmåner

Genom föreningen får medlemmarna tillgång till ett lokalt utbud av förmånliga produkter och tjänster samt medlemsrabatter knutna till småhusägande. Lokala förmåner återfinns på föreningens hemsida.

Föreningens anslutning till Villaägarnas Riksförbund ger även tillgång till ett stort antal förmånliga produkter och tjänster samt medlemsrabatter som t.ex. expertrådgivning, billigare försäkringar, rabatt på säkerhetsprodukter, billigare bredbandsavtal samt medlemstidning.