Verksamheten

Nedan följer prioriterade arbetsområden under verksamhetsåren 2018-2019

Förbättrad information och medlemskontakt

Göra föreningen mer tillgänglig för medlemmarna.

  • Kontaktytan mellan styrelse och medlemmar ska förbättras genom tydligare information på hemsidan. Föreningens hemsida aktualiseras och skall kontinuerligt följa upp föreningens verksamhet och därmed skapa ett forum för informationsutbyte med medlemmarna.
  • Fler och tydligare kontaktalternativ via brev.
  • Bättre information till medlemmarna vid höst- och årsmöten.
  • Styrelsen ska lägga ut protokoll på hemsidan.

Fortsatt bevakning av:

Aktuella planfrågor t.ex. utbyggnad av Sollentuna Centrum, vara remissinstans i dessa frågor

Fortsatt arbete med medlemsrekrytering

Genom att informera villaägare i Tureberg som ännu inte är medlemmar samt nytillkomna ägare om vad föreningen står för och åstadkommer samt vilken målsättning föreningen har lokalt, har vi som mål att utöka medlemsantalet. Vidare skall vi skicka välkomstbrev till nyinflyttade i vårt villaområde och dela ut medlemsfolder. Föreningens långsiktiga mål är att knyta till sig minst 50 % av villahushållen i Tureberg.

Medlemsförmåner

Arbeta än mer aktivt för att få fram fler lokala förmåner till medlemmarna.