villor vinter väg

Kommuner bör sköta snöröjningen själva

Kommunerna kan välja att sköta sina gångbanor själva eller – som Nyköpings kommun gör – lägga över ansvaret för bland annat snöröjning och halkbekämpning på småhusägarna. Opinionen är glasklar. Enligt Villaägarnas senaste enkät anser 84 procent av husägarna i landet att kommunen ska ansvara för snöröjningen.

Möjligheten att vältra över ansvaret för snöskottning på småhusägarna går tillbaka till 1868 års ordningsstadga. Men nu för tiden har vi snöplogar och kan sköta snöröjningen på ett effektivt sätt, medan det då gällde att få så många som möjligt att hjälpa till att skotta. 

Varierande kvalitet om husägare tvingas skotta

Enligt Villaägarnas senaste enkät anser 84 procent av småhusägarna att kommunen ska ansvara för snöröjningen. Alla kan inte skotta av åldersskäl, sjukdom, semester med mera. En del kanske inte ens är medvetna om vad som förväntas av dem eller struntar i det. Effekten blir att kvalitén på dagens snöröjning och halkbekämpning, varierar kraftigt, om den ens utförs. Reglerna för gångbanor innebär dessutom att villaägare har ett märkligt skadeståndsansvar för halkolyckor på kommunens mark.

Bristande snöröjning och halkbekämpning innebär att gångtrafikanter tvingas ut på trafikerade gator, vilket innebär en olycksrisk. Det är inte ovanligt att fotgängare halkar och slår sig på grund av dålig snöröjning och halkbekämpning.

Minskar kostnader för vård och sjukskrivningar

Samhällsekonomiska skäl talar för att kommunen borde ta över ansvaret för snöröjning och halkbekämpning. Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en av de främsta orsakerna till fotgängarolyckor dålig snöröjning och halkbekämpning. Hela 74 procent av fallolyckorna bland fotgängare beror på snö och is. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) konstaterar i en rapport från år 2015: ”Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereducering och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor”. 

Det är också rimligt att ifrågasätta om husägare ska ha det här ansvaret, särskilt i de fall de inte har möjlighet att utföra arbetet på grund av ålder, sjukdom, eller att denne är bortrest eller på jobbet.

Lagen som gör det möjligt för kommunerna att lägga skötsel av gångbanor på villaägare, borde upphävas. Men Nyköpings kommun borde befria småhusägarna från detta otidsenliga system redan nu.

 

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund
Tapio Helminen, ordförande, Villaägarna Nyköping Oxelösund

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.