Viktigt beslut om enskilda avlopp i riksdagen – Villaägarnas arbete gav frukt

Idag har riksdagen tagit ställning till regeringens proposition Hållbara vattentjänster. Lagförändringarna som följer på beslutet kan underlätta för villor med enskilda avlopp, men är otillräckliga för att trygga fastighetsägare från den skeva syn på anläggningarna som regeringen samtidigt gör uttryck för.

Villaägarna har arbetat hårt för att boende med enskilda avlopp ska slippa onödiga och dyra tvångsanslutningar. Förbundet har därför följt processen hos regeringen från det att direktiv för utredning arbetades fram under 2017 fram till att klubban till slut föll hos talmannen. Det har inneburit många möten med regeringsföreträdare såväl som med oppositionspartierna. Efter att regeringen landat i sina slutsatser har särskilt dialogen med oppositionspartierna varit viktig, dels för att söka ta bort delar av förslagen som kan anses vara destruktiva såväl som att peka på bättre lösningar. 

Regeringen hade kunnat göra mer 

Villaägarna hade helst sett att fastighetsägarens skydd mot tvångsanslutning stärkts betydligt mer. Nu ska en ”särskild hänsyn” tas till förutsättningarna att kunna godta en anläggning ”med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”. Som mer än en ”särskild hänsyn” hade det varit bättre med en skyldighet för kommunen att bevisa varför en kommunal anslutning skulle vara en bättre lösning i det enskilda fallet med krav på att kunna påvisa brister med anläggningen, det borde vara ett grundkrav. Det tyckte också en majoritet av oppositionspartierna, ledda av yrkanden från C och KD, vilka vann majoritet som nu utgår som en rekommendation till den nuvarande regeringen – eller nästa, efter höstens val. 

En tydlig seger för Villaägarna 

I ett avseende vann oppositionen majoritet på ett sätt som direkt får konsekvenser i enlighet med vad Villaägarna arbetat för. I utredningen som föregick propositionen föreslogs ett system med en avloppsdeklaration. Fastighetsägaren skulle då blivit skyldig att regelbundet redovisa anläggningens kapacitet för kommunen. En byråkrati med fakturerande konsulter skulle då sjösatts och innebära regelbundna kostnader för många fastighetsägare. I propositionen hade deklarationen fått ett nytt namn och kallades nu för ”kontrollfunktion” men var i praktiken en likadan konstruktion. Den majoritet som i linje med Villaägarnas starka rekommendation röstade avslag på förslaget ser nu till att detta förslag inte blir av. 

En överdriven bild av enskilda avlopp 

Synen på enskilda avlopp behöver förändras. Regeringen proposition utgår från en överdriven bild där de uttrycker att nästan 200 000 enskilda avlopp behöver ”åtgärdas”. Samtidigt vet man väldigt lite om huruvida avloppen verkligen har en påverkan på sin omgivande vattenmiljö. Propositionen väntade inte ens in den forskning regeringen beställt som hade kunnat klargöra hur marken tar upp fosfor från avlopp. Tidigare slutsatser visar dock att markens förmåga till detta undervärderats väsentligt. 

Lättare att överklaga beslut 

Villaägarna välkomnar ändå den utökade flexibilitet som föreslås i samband med att kommunen ska inrätta ett verksamhetsområde och eventuellt kräva anslutning till det kommunala nätet. Vattentjänstplanerna som föreslås ger också bättre chans för fastighetsägare att underrättas om kommunens planer i tid. De kommer då att kunna mobilisera ansvarsutkrävande från de politiker som tagit besluten. Lagändringarna träder i kraft till årsskiftet men det finns redan nu flera kommuner runt om i landet som bör besinna sig och ta hänsyn till vad som faktiskt föreslagits i riksdagen. Om kommuner verkligen kommer förändra sitt arbetssätt återstår att se, men utfallet blir vägledande för hur Villaägarna kommer arbeta med frågan framöver. 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.