Fyller i formulär
Avlopp med vatten som sugs ned
Avlopp med vatten som sugs ned

Avloppsdeklarationer är fel väg att gå

Endast genom en faktabaserad kunskap om enskilda avlopp kan rättssäkerheten stärkas. Det finns inte någon grund för att genomföra avloppsdeklarationer, skriver Lars-Göran Carlsson och Håkan Larsson i en slutreplik i Svenska Dagbladet.

Arne Mårtensson från VVS-Fabrikanternas råd medger att det är viktigt att lösa rättssäkerheten i kommunernas tillsyn av enskilda avlopp. Men i stället för en time-out som vi föreslår så anser han inte att det behövs någon faktabaserad evidens i form av vetenskap och beprövad erfarenhet kring avlopp för att värna rättssäkerheten. Han anser i stället att avlopps­deklarationer skulle kunna gynna både villaägare, landets kommuner och miljö.

Mårtensson menar att de små avloppen riskerar att bidra till övergödning och smittspridning. Här bortses helt ifrån markretentionens betydelse. Naturligtvis ska undermåliga avlopp åtgärdas, men vi menar att kommunen måste kunna påvisa det innan en anläggning döms ut. I dag grundar sig besluten på en allmän godtycklig bedömning i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens allmänna vägledningar – vilka inte är evidensbaserade och inte heller bindande.

Enskilda anläggningar döms schablon­mässigt ut med motiveringar som att avloppet inte fungerar eller är för gammalt, utan någon som helst faktabaserad evidens som grund för utdömandet. Det är inte rimligt. Även miljöministern har i en debatt i riksdagen påtalat att kunskapsläget om vad som utgör en förorening från enskilda avlopp är undermåligt. Detta talar för en time-out i tillsynen, till dess att faktaläget fastlagts.

Vi menar att faktabaserad evidens kring förorening för behov av åtgärd måste finnas innan beslut om åtgärder vidtas. Hur ska rättssäkerheten annars kunna garanteras? Utan fakta och evidens blir myndighets­utövningen av miljöbalken och vattentjänst­lagen endast en godtycklig bedömning från kommunen.

Avloppsdeklarationer vart sjunde år – vilket utredningen ”Hållbara vattentjänster” föreslagit – innebär en merkostnad på 5 000 kronor för varje fastighetsägare. Dessa avloppsdeklarationer föreslås utöver den tillsyn som kommunen redan i dag ska utföra enligt miljöbalken, och som bekostas av skattebetalarna.

Som företrädare för det breda allmän­intresset anser vi att det inte finns någon grund för att genomföra avlopps­deklarationer. Och de ska definitivt inte utföras av VVS-fabrikanter, eftersom de i detta fall utgör ett särintresse. Avlopps­deklarationerna blir ett sätt för branschen att öka sina intäkter. Vi menar därför att inspektionerna även framgent ska utföras av kommunen, men där sakkunskap och beprövad erfarenhet ska vara vägledande för bedömningen. Endast genom en fördjupad och faktabaserad kunskap och erfarenhet om enskilda avlopp kan rättssäkerheten, och därmed ägande­rätten stärkas. Den enskilde ska inte ställas på bar backe genom godtyckliga bedömningar.

Lars-Göran Carlsson
ordförande VA-i-tiden
Håkan Larsson
samhällspolitisk chef Villaägarna

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.