Så ställer sig partierna till kommunal förköpsrätt

Regeringen har i juni 2022 uppdragit åt en utredare att komma med förslag till en ny förköpslag. Förköp innebär att kommunen får ta över köpekontraktet på fast egendom på de villkor som säljaren och köparen har kommit överens om.

Syftet med en sådan lag är att underlätta för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik. Vid en presskonferens framhöll bostadsministern särskilt möjligheten att genom förköp kunna minska och motverka segregationen. Länk till direktiven finner du här.

Kommunal förköpsrätt är, enligt Villaägarnas uppfattning, ett kraftigt intrång i den privata äganderätten. Köparen riskerar att inte få fullfölja husköpet för att kommunen tar över affären i slutskedet. Säljaren får inte bestämma vem han eller hon säljer huset till. Förbundet har kritiserat förslaget till nya förköpslag i Expressen. 

Förköpslagen avskaffades 2010

Alliansregeringen avskaffade 1967 års förköpslag 2010. Lagen hade spelat ut sin roll att tillgodose kommunernas behov av mark för tätbebyggelse. Ett stort antal fastighetsöverlåtelser fördröjdes. Det uppstod olägenheter och kostnader för fastighetsmarknaden och parterna, men även betydande administrativa kostnader för kommuner, domstolar och statliga myndigheter.

Den gamla förköpslagen gällde både tomter och bebyggda småhus. För bebyggda fastigheter fanns en begränsning; om tomten var mindre än 3000 kvadratmeter hade kommunen inte förköpsrätt. Men om ett permanenthus låg i ett område med stor efterfrågan på fritidshus gällde förköpsrätten även om tomten var mindre. Lagen gällde inte köp mellan makar eller mellan föräldrar och barn.

Villaägarnas fråga:

Vill ert parti återinföra möjlighet till kommunal förköpsrätt generellt och för småhus och småhustomter i synnerhet?

Partiernas svar:

Moderaterna: 

Nej.

Liberalerna:

Absolut inte. En förköpsrätt som den föreslås vore ett stort intrång på den privata äganderätten. Om kommuner behöva upphandla tomter, exempelvis för att bygga nya skolor, får de göra det på den ordinarie marknaden.

Sverigedemokraterna:

Vi ser negativt på regeringens vilja att kunna ta över husköp och ser risker med planerna på en ny lag om kommunal förköpsrätt. Den tidigare förköpslagen medförde en lång rad problem, inte minst vid arvskiften och där den egentliga köparen plötsligt stod utan den fastighet den trodde sig ha vunnit budgivningen för. Vi är i grunden skeptiska till ett återinförande av en liknande lag. I normalfallet motsätter vi oss inte att utredningar genomförs, men vi kommer att noggrant granska de förslag som en utredning om kommunal förköpsrätt kommer att presentera. Det är vår uppfattning att den oro som framförs om återinförande av kommunal förköpsrätt, är befogad.

Centerpartiet:

Nej. Vi vill inte återinföra den kommunala förköpsrätten. Vi menar att detta vore ett stort ingrepp i den privata äganderätten. Såsom direktiven är skrivna ser vi tydliga risker att rättssäkerheten för fastighetsägare undergrävs än mer än i den tidigare lagen. I fall där exceptionella skäl motiverar det har kommunen rätt att begära expropriation av en fastighet. Denna möjlighet, som måste tillämpas mycket restriktivt är en avvägning mellan ett potentiellt allmänintresse och en enskilds rättigheter gentemot det offentliga.

Kristdemokraterna:

Nej. Kristdemokraterna var med och avskaffade förköpslagen 2010 under Alliansregeringen. Förköpsrätten orsakade fler problem än vad den löste. Den fick bostadsköp att fördröjas och hämmade rörligheten på marknaden. Den resulterade också i ökade administrativa kostnader för kommuner, myndigheter och domstolar. Att kommunen ges rätt att gå in i en husförsäljning och ta över affären i slutskedet är dessutom ett kraftigt ingrepp i den privata äganderätten. Det skapar en stor osäkerhet för alla inblandade parter. Det kommer vi inte medverka till. Vi tycker att det är säljaren, och inte kommunen, som är den som ska bestämma vem som ska få köpa en viss bostad.

Socialdemokraterna:

Vi vill ge kommuner bättre förutsättningar att stå rustade inför de samhällsutmaningar som finns, såsom att bryta segregationen. Kommuners markinnehav och möjlighet att kunna öka sitt markinnehav underlättar för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik.

En ny förköpslag bör även underlätta för samhällsomvandling till följd av exempelvis större företagsetableringar eller expansioner, för utveckling av det civila försvaret och för markåtkomst till samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder.

Miljöpartiet:

Har ännu inte tagit ställning i frågan men tycker att initiativet till en utredning är positivt och ser fram emot att ta del av dess resultat.

Vänsterpartiet:

Är i grunden positiva till att en ny kommunal förköpslag och vi stod bakom förslagen i den tidigare gjorda utredningen, "Ett snabbare bostadsbyggande”.

När det gäller den nytillsatta utredningen vill vi dock avvakta med att kommentera tills det finns ett färdigt förslag.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.