radiator med ventil
Braskamin
Luftvärmepump
Braskamin

Bästa uppvärmningen för ditt hus

Har du verkligen bästa möjliga uppvärmningsmetod för just ditt hus? Att byta eller förbättra uppvärmning kan vara en riktigt lönsam investering. Här kan du enkelt jämföra alternativen för ditt hus.

Det lönar sig att ta det lugnt och noga jämföra de olika alternativ som finns när det är dags att välja värmesystem.

- Din värme- och varmvattenförbrukning påverkar självklart kostnaderna. Genomför gärna kalkyler om vad som ger den bästa helhetslösningen för ditt hus. Planera för när du använder elen så att du minskar din elanvändning när priset är som högst. Det kan mot bakgrund av detta kanske vara bättre att välja ved, pellets eller fjärrvärme, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Vilket värmesystem ska du välja?

I vår guide har vi listat de huvudsakliga energikällorna på marknaden idag:

1 Fjärrvärme

Fjärrvärme är lika enkelt som elvärme, men kan ha lägre pris per förbrukad kWh. Priset och vilka sorts avtal som kan tecknas skiljer mellan olika leverantörer. Skillnaderna i pris är stora i olika delar av landet. Finns fjärrvärme tillgängligt bör du alltid räkna på de olika alternativ som leverantören kan leverera.

Fördelar med fjärrvärme:

 • Kräver litet utrymme
 • Kräver ingen arbetsinsats
 • Beroende på uppvärmningssystemet i fjärrvärmeverket kan det vara mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen

Nackdelar med fjärrvärme:

 • Ingen möjlighet att välja leverantör
 • Ersätter du olje-, ved- eller pelletseldning och har självdragsventilation kan ventilationen försämras
 • Som kund på monopolmarknad är man i ett underläge förhandlingsmässigt och riskerar att behöva betala omotiverat höga taxor

2 Värmepump

En värmepump utnyttjar energin i marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller luften. Det finns fyra olika huvudgrupper av värmepumpar och det skiljer en del mellan typerna. Indelningen görs främst beroende på hur den får sin energi (vätska eller luft) och hur den för ut den energi som pumpen skapar (vatten eller luft).

Det finns följande typer av värmepumpar:

A. Markvärmepump (som berg- eller jordvärmepump)

Den vanligaste typen av markvärmepump är bergvärmepumpen. En sådan pump hämtar energi från berggrunden genom ett djupt borrhål. Men samma typ av pump kan också hämta energi genom nedgrävda slingor i närliggande mark till huset  (jordvärme/markvärme) eller från en sjö eller grundvattentäkt. Vätska transporterar energin till pumpen och den tillverkar värme till radiatorer som golvvärme och varmvatten. Bergvärme är den största material-investeringen, men oftast behöver man inte anlägga om trädgården som kan bli en konsekvens med ytjordvärme. Bergvärme behöver inte alltid vara dyrast i totala investeringen. 

B. Luftvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen utnyttjar energin i utomhusluften. Den är enklare att installera och är billigare än markvärme, men inte lika energieffektiv. Luft/vattenvärmepumpen har en utedel med fläkt som låter när anläggningen är igång.

C. Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen utnyttjar energin i frånluften från husets ventilation. Den kräver installation av ventilationskanaler i huset för frånluft. Fördelen med denna typ av pump är att huset samtidigt får en mekanisk ventilationslösning.

D. Luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepumpar installeras oftast som kompletterande värmekälla för hus med direktverkande el, eftersom det är en rimlig installationskostnad och ett litet ingrepp krävs i huset för dess installation. De flesta luft/luftvärmepumpar går att kyla med och används ibland även i hus med annan uppvärmning för att kunna använda den som AC sommartid.

Fördelen är att det är den billigaste värmepumpstypen, men nackdelen är att den kräver mer skötsel och underhåll än de andra.

Fördelar med värmepumpar

 • Minskar driftskostnaderna jämfört med direktverkande el, elpanna och oljeledning
 • Slipper hantera och vakta i samma grad som med ved- eller pelletseldning
 • Inga sotningskostnader
 • Frigörs mer yta i hus som tidigare eldats med olja, pellets, eller ved, då du inte längre behöver förvara olja, ved, och pellets. Du får även mer utrymme i huset då teknikrummet kan användas till något annat. Dessutom blir det inte lika smutsigt med aska och damm.
 • Går att kombinera med solenergi

Nackdelar med värmepumpar:

 • Stor investeringskostnad
 • Om fastbränslepanna tidigare varit installerad med självdragsventilation kommer inomhusventilationen behöva förbättras
 • Avancerad teknik som behöver specialutbildad personal för underhåll och reparation i vissa fall
 • Måste projektera anläggningen från ett högtempererat till ett lågtempererat system

3 Ved och pellets

Ved och pellets räknas som biobränslen eftersom de kan bildas igen inom överskådlig framtid. Har du tillgång till ved och är beredd att lägga ner en del arbete är det ett prisvärt sätt att värma ett hus. Om du har plats för ett pelletsförråd på 6–7 kubikmeter är det visserligen dyrare än ved, men fortfarande mycket konkurrenskraftigt och sköter sig självt på ett helt annat sätt än ved. Båda energislagen lämpar sig väl för att kombinera med solvärme.

Fördelar med ved och pellets:

Om det förekommer effektavgift i ditt elnätsområde, finns följande fördelar: 

 • Låg energikostnad
 • Går att kombinera med solvärme
 • Ved kan i vissa fall värma hus även vid strömavbrott

Nackdelar med ved och pellets:

 • Arbetsinsatsen för hantering av ved eller pellets
 • Investeringskostnaden är jämförbar med den som för värmepump

4 Solenergi

Solenergi kan kombineras med andra uppvärmningskällor. Solceller som producerar elektricitet kan exempelvis driva en värmepump. De senaste åren har tekniken och möjligheterna utvecklats snabbt inom solenergiområdet. Idag är det i regel ekonomiskt lönsamt att sätta solceller på ett hustak till skillnad från för några år sedan. 

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för arbets- och materialkostnaden. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021. Reduktionen fungerar som med ROT och RUT, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. 

Fördelar med solenergi:

 • Förnyelsebar energikälla
 • Solfångare ger varmvatten när den primära värmekällan är avstängd på sommaren
 • Minskar din rörliga energikostnad

Nackdelar med solceller:

 • Behövs bra elavtal med elleverantör för att skapa långsiktighet, till exempel att kunna kvitta överskottsel på sommarhalvåret när produktionen är hög men elförbrukningen låg.
 • Den mörka årstiden innebär sämre produktion av solenergi
 • Råder viss kompetensbrist i branschen som kan påverka installationen negativt

5 Elvärme

A. Elpanna

Vattenburen elvärme är ett enkelt uppvärmningssätt och är en relativt mindre dyr installation än att byta pannan. Elpanna används normalt inte i nybyggnation då den normalt sett inte klarar energiprestandan som krävs i nya hus.

B. Direktverkande el

Hus med direktverkande el kan sänka förbrukningen genom att installera en luft/luftvärmepump eller en kamin för ved eller pellets. Generellt kan man säga att ju högre förbrukning du har, desto mer lönar det sig att byta system.

Fördelar med elvärme:

 • Mindre dyr investeringskostnad. 
 • Vattenburet system med elpanna är lätt att byta till någon form av värmepump som till exempel luft/vattenvärmepump eller markvärmepump
 • Det är relativt enkelt att reglera värmen i fritidshus eller komplementhus som används sporadiskt
 • Idag finns ett bidrag som heter energieffektiviseringsstödet där de som bor i eluppvärmde hus kan söka stöd för att konvertera till andra uppvärmningsformer, som till exempel värmepump eller fjärrvärme. Läs mer om stödet här!

Nackdelar med elvärme:

 • Hög energikostnad.

6 Gas

Naturgas är ett fossilt bränsle som ger lägre halter av miljöskadliga ämnen vid förbränning jämfört med olja, men liksom oljan är naturgas en ändlig resurs. Till energigaserna räknas även stadsgas, gasol och biogas, men det är naturgasen som står för den största andelen gas i Sverige. Biogas bildas fortlöpande då organiskt material bryts ner i syrefri miljö, till exempel på soptippar eller reningsverk. Biogasen är förnybar till skillnad från de fossila gaserna naturgas, gasol och stadsgas.

Fördelar med naturgas:

 • Kan ge lägre bränslekostnad än olja och el
 • Hög verkningsgrad
 • Låg arbetsinsats
 • Idag finns ett bidrag som heter energieffektiviseringsstödet där de som bor i hus med gaspanna kan söka stöd för att konvertera till andra uppvärmningsformer, som till exempel värmepump eller fjärrvärme. Läs mer om stödet här!

Nackdelar med naturgas:

 • Inte tillgänglig i hela landet
 • Fossilt bränsle (gäller inte biogasen)

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Håll koll på ditt värmesystem i Min Villa

I Min Villa skapas en skräddarsydd underhållsplan för ditt hus. Här finns bland annat tydliga instruktioner för hur du genomför kontroller av ditt värmesystem och vilka åtgärder som kan behövas. Du kan också få en påminnelse via mejl när det är dags för kontrollerna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.