Krävs bygglov för att göra om garaget till bostad?

Att bygga om garaget till bostad kan bli aktuellt när barnen blir större och vill ha ett eget krypin. Eller om du kanske vill ha ett gästhus när svärföräldrarna är på besök.

Så när krävs det bygglov för att ändra användningen av garaget?

- Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för. Men bygglov krävs även om det finns ett tidigare beviljat bygglov som inte utnyttjats, säger Aurora Svallbring, förbundsjurist på Villaägarna.

Du behöver inte bygglov för alla ändringar

Alla ändrade ändamål kräver inte bygglov, eftersom lagen ställer ett krav på väsentlighet.

- Att göra om en sommarstuga till helårsbostad är till exempel en ändrad användning, men inte en sådan väsentlig ändrad användning som kräver bygglov. Bedömningen om det krävs bygglov eller om åtgärden är anmälningspliktig får göras från fall till fall. Det finns ingen allmän definition på vad som räknas som ”väsentligt annat ändamål”, men det går att vägledas av praxis, säger Aurora Svallbring. 

När det gäller ombyggnationer av garage har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) bedömt att en ändring från garage till lager kräver bygglov, liksom att göra om garage till billackeringsfirma. I ett rättsfall var det fråga om ett fristående garage som skulle ändras till att vara ett självständigt bostadshus. Där uttalade MÖD att ändringen innebar en större omgivningspåverkan än en komplementbyggnad och att ändringen var väsentlig och därmed krävde bygglov. I ett annat fall ansågs dock ändring av carport till bostad inte kräva bygglov.

Även om en åtgärd inte kräver bygglov är det bra att känna till att det krävs en anmälan vid en ändring av en byggnad

- I det rättsfallet var det fråga om en carport som satt ihop med ett radhus. Carporten hade också använts som förråd och uppställningsplats för bil. Domstolen vägleddes bland annat av detaljplanen för området, säger Aurora Svallbring. 

- Vill man däremot inreda ytterligare bostad och göra om ett enbostadshus till tvåbostadshus krävs normalt sett lov för denna ändring, men ibland behövs bara en anmälan. Det kan också vara så att man vill omvandla en befintlig komplementbyggnad till ett komplementbostadshus, då krävs en anmälan förutsatt att alla krav för lovbefrielse är uppfyllda och alla krav som gäller för bostäder. En friggebod måste byggas till eftersom den är för liten för att kunna uppfylla kraven som gäller för bostäder, tillägger Aurora Svallbring.

Även om en åtgärd inte kräver lov är det bra att känna till att det krävs en anmälan vid en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Inte avgörande om byggnadens utseende förändras

För att bedöma om en åtgärd kräver bygglov är det inte avgörande om byggnadens utseende ändras eller inte. Du behöver inte ens vidta några byggnadsåtgärder för att den ändrade användningen ska vara bygglovspliktig.

- Det blir många förvånade över. Om du behöver söka bygglov eller inte blir alltså en fråga om din åtgärd innebär att garaget används för ett väsentligt annat ändamål, eller om det behöver göras några fasadförändringar som kräver lov. Bedömningen görs i första hand av kommunens byggnadsnämnd, säger Aurora Svallbring. 

Kontakta byggnadsnämnden för frågor om bygglov och anmälan

Är du osäker på om åtgärden kräver bygglov eller anmälan ska du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun. Det också dit du vänder dig för att söka bygglov och göra anmälan. Du är även självklart välkommen att höra av dig till Villaägarnas rådgivningsavdelning om du har allmänna frågor om bygglov eller andra frågor av juridisk karaktär som rör ditt hem.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.