Händer planterar kaktus i liten kruka
Händer planterar kaktus i liten kruka

Regeringen vill straffa småhusägare med blomkrukor lika hårt som färjebolag

Regeringen vill införa en avgift på 20 000 kronor vid användning av förbjudna växtskyddsmedel på betes- och ängsmark. Privatpersoner som använder medlen i hemmet får betala 5 000 kronor. En oproportionerligt hög avgift, skriver Villaägarna.

Det är sedan den 1 oktober 2021 förbjudet att använda växtskyddsmedel som glyfosat, pyretriner, flupyradifuron samt acetamiprid. Regeringen föreslår nu, i en promemoria från Miljödepartementet, en miljösanktionsavgift om 20 000 kronor för den som i yrkesmässig verksamhet bryter mot förbudet att använda dessa växtskyddsmedel på betes- eller ängsmark. Sker det i privatlivet får du betala 5 000 kronor om du använder växtskyddsmedel på din småhustomt eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.

En miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken. Skulle förslaget om miljösanktionsavgifter inte genomföras, riskerar den som bryter mot förbudet mot att använda växtskyddsmedel att istället dömas till böter. Miljösanktionsavgift kan tas ut även om överträdelsen inte har skett avsiktligen eller av oaktsamhet.

Orimligt högt för privatperson

Villaägarnas Riksförbund är en av remissinstanserna och har inget att erinra mot promemorian, men när någon gör fel måste sanktionen på något sätt stå i proportion till förseelsen. Miljösanktionsavgiften på 5 000 kronor är besynnerligt hög när en privatperson av misstag eller vårdslöshet har använt växtskyddsmedel i en blomkruka. Det går ju inte att i en blomkruka få i ens en promille av det växtskyddsmedel som du kan använda på betes- eller ängsmark, i vart fall inte om du har tänkt dig att stoppa i en krukväxt och jord i krukan också. Idén om miljösanktionsavgiften på hela 5 000 kronor verkar komma från en krukväxtextremist, som befarar att småhusägare ska använda blomkrukor för att förgifta omgivningen och därför vill ha en egendomligt hög avgiftsnivå. Eller tror att småhusägare vill öppna ett nytt BT Kemi hemma i blomkrukan.

Avgift i proportion till överträdelse

Miljösanktionsavgiften är likaså 5 000 kronor om du använder ett marint bränsle med svavelhalt som är högre än 0,10 viktprocent, men högst 0,20 viktprocent. Så är det när motoreffekten på fartyget är högst 10 000 kilowatt. Ett fartyg som är runt 100 meter långt och går i färjetrafik, kan ha en motoreffekt som understiger 10 000 kilowatt och omfattas därför av bestämmelsen. Miljösanktionsavgiften är likaså 5 000 kronor om du inrättar en avloppsanläggning utan behövligt tillstånd.

Jämför vi istället med ordningsböter, är det som så att om du kör du bil i 50 kilometer per timme, där hastighetsgränsen är 30 kilometer, får du betala 2 800 kronor. Skulle du bryta mot lagen med särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och regler för begränsningar för samlingar i sällskap är beslutade, kan det medföra en ordningsbot om 2 000 kronor.

Villaägarnas Riksförbund anser att miljösanktionsavgiften för en privatperson som använder växtskyddsmedel i en blomkruka kan stanna vid 1 000 kronor. Det står i rimlig proportion till lagöverträdelsen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.