Rinnande vatten och händer
Va system läggs under mark
Va system läggs under mark

Orimliga krav på kommunalt VA måste upphöra 

Dagens lagstiftning för vatten och avlopp (VA) ställer boende i villa och fritidshus inför ruinerande fakturor – samtidigt som kommuners möjlighet att erbjuda mark för det eftersökta boendet i villa hämmas, skriver Villaägarna.

Men nu finns skäl att hoppas på lindring i avloppsfrågan. Regeringen har utlovat sin långt försenade proposition ”Vägar till hållbara vattentjänster” till den 7 april. Kanske kan fastighetsägares trygghet stärkas från utblottande och ogrundade VA-krav då? 

Villaägarna anser att utsläpp från små avlopp måste bedömas i sitt lokala sammanhang och utgå från var miljöproblem uppkommer i stället för att kräva anslutning till kommunalt VA.

Regeringen fick en utredning med förslag redan 2018 av Anders Grönvall som idag är statssekreterare hos miljöministern. Kommande proposition kan nog likna utredningens förslag.  

Små möjligheter att bestrida kravet om anslutningsavgift

Utredaren föreslog lättnader av § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Kommuner är nu ålagda av länsstyrelsen att anordna kommunalt VA med påföljande anslutningsavgift. Fastighetsägaren själv har mycket små möjligheter att bestrida kravet om anslutningsavgift, trots att denne kanske har en fullgod egen anläggning. Anslutning till kommunalt VA kan kosta flera hundra tusen kronor.  

För kommuner innebär dagens ordning att VA-kostnader antingen måste läggas på egna balansräkningen, eller tryckas ut på enskilda medborgare med digra konsekvenser. I en del fall väljer då kommunen att avstå nya villaområden, i andra fall börjar man fakturera.  

Utredningen föreslog ett tillägg till § 6 så att ”annat sätt att uppnå motsvarande skydd” kan användas för att undvika kommunalt VA. Det ”andra sättet” kan vara genom åtgärder som förbättrar den enskilda anläggningens kapacitet eller genom att flera hushåll går samman i en gemensam lösning. 

Villaägarna vill stärka fastighetsägaren 

Förändringsförslagen för § 6 underlättar för kommunen att söka en lösning men utgår ändå ifrån kommunens initiativ, utan att stärka fastighetsägaren tillräckligt. För att stärka fastighetsägaren anser Villaägarna att § 24 i lagen om allmänna vattentjänster behöver förändras. En fastighet inom en VA-anläggnings verksamhetsområde ska inte vara aktuell för avgift när fastigheten saknar rinnande vatten och vattenklosett, när mängden avloppsvatten är låg, fastigheten är obebyggd och avgifterna är oskäligt höga i förhållande till fastighetsägarens ekonomiska situation eller fastighetens marknadsvärde.   

När retention uppfyller miljökraven 

Som sista tillägg för § 24, bör en fastighet besparas krav på allmänt VA när existerande VA-lösning innebär att retention uppfyller aktuella miljökrav. Retention sker när naturens egen markrening kvarhåller fosfor och reducerar smittämnen och andra föroreningar.  

Ett bra arbetssätt för miljön som flera kommuner redan har, är utgå från problemen i identifierade vattendrag med övergödningsproblematik från VA-utsläpp och sedan adressera de närliggande utsläppskällorna.  

En utgångspunkt i bedömningen av ett avlopp är att mängden fosfor från ett enskilt hushåll är relativt litet. Detta måste få genomslag i rimlighetsbedömningen för avvägningen mellan kostnad och nytta. Då kan fler villaägare besparas ruinerande kostnadskrav och fortsätta använda fullgoda egna lösningar. Och kommuner får lättare att exploatera fler villaområden när de inte behöver göra det på bekostnad av sommarstugeägare och befintligt boende. 

Läs artikeln i Dagens Samhälle

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.