Större möjligheter att få tillbaka pengarna vid bedrägeri

En ny dom öppnar möjligheter för den som har blivit av med sina pengar på grund av bedrägeri. Domen sätter rejäl press på bankerna att åtgärda den bristande banksäkerheten. Det är även bra att bankerna tvingas ta större ansvar vid bedrägeri och att det blir betydligt svårare att skylla på kunderna, menar Villaägarna.

När bedragare tömmer bankkundernas bankkonton är utgångspunkten att bankerna ska stå för förlusterna. Men om kunderna har varit särskilt klandervärda får de själva stå för förlusterna. Detta är något som bankerna har varit pigga att påstå för att slippa att betala. Det har också varit en ursäkt för att slippa vidta tillräckliga åtgärder för att skärpa säkerheten på kundernas bankkonton.  

Högsta domstolen, HD, har prövat ett mål där en konsument lurats att lämna ut svarskoder till sin bankdosa, så att bedragaren kunde skapa ett nytt BankID och sedan tömma bankkontot. HD kom fram till att konsumenten agerade grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt. Banken ville att konsumenten skulle anses ha varit särskilt klandervärd och därför stå för hela förlusten på ungefär 400 000 kronor.  Men konsumenten ansågs inte ha agerat mer än grovt vårdslöst och behövde därför inte stå för mer än 12 000 kronor.  

Domstolen tyckte visserligen att konsumenten var vårdslös när han lämnade ut svarskoder till bankdosan. Men man kunde inte bevisa att han vid telefonsamtalen lämnade ut koderna till en person som han förstod var en bedragare och att hans bankkonto riskerade att tömmas.  

Har en kund agerat bedrägligt, anses denne ha varit särskilt klandervärd. Likaså om kunden överlämnar inloggningsuppgifter till BankID eller koder till en bankdosa och då förstår att det kan leda till att pengarna stjäls från bankkontot. Så när kunden är medveten om att det finns en risk för en obehörig transaktion, men trots det lämnar ut inloggningsuppgifter till BankID eller koder till en bankdosa, anses kunden ha varit särskilt klandervärd och får då själv stå för förlusten. Vid vårdslöshet som inte når upp till grov vårdslöshet begränsas kundens ansvar för förlusten till 400 kr.  

- Villaägarna har i flera rapporter visat att bristande banksäkerhet starkt bidrar till bankbedrägerier på 10-tals miljoner i månaden. Men i och med att stora delar av förlusterna har kunnat skyllas på kunderna har bankerna inte haft tillräcklig press på sig att skärpa säkerheten. HD:s dom kommer emellertid att tvinga bankerna att ta större ansvar för banksäkerheten på bankkonton. Det går inte att bara skylla på kunderna längre, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg. 

Om banken vill att du ska stå för förlusten 

Har banken sagt att du själv får stå för förlusten på grund av bankbedrägeriet kan du begära att banken omprövar sitt ställningstagande. Säger banken fortfarande nej, kan du kostnadsfritt låta pröva saken vid Allmänna reklamationsnämnden. Din anmälan måste komma in till nämnden inom ett år från din första reklamation till banken. Annars får du inte din sak prövad vid nämnden.  

Har du redan fått din sak prövad av Allmänna Reklamationsnämnden och avgörandet kom innan HD:s dom bör du ha i åtanke att nämnden innan HD:s dom kom var mer benägen att bedöma kundernas beteende som särskilt klandervärt. En tingsrätt kan komma till annan slutsats med hänsyn till HD:s dom. Precis som Allmänna Reklamationsnämnden har gjort i åtta av nio omtalade avgöranden efter HD:s dom.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.