Investeringar i stamnätet

Remissyttrande över Energimarknadsinspektionens (EI:s) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06