Färgglada radhus med balkonger
Färgglada radhus med balkonger

Villaägarnas bostadspolitiska program

Villaägarnas Riksförbund arbetar för att alla ska kunna förverkliga drömmen om att äga ett eget småhus eller fritidshus. För att nå dit krävs en politik som uppmuntrar och skyddar enskilt ägande av bostaden, skattebefriat boende samt nytänkande inom bostads- och energipolitiken.

Bostadspolitiken ska bidra till att fler kan göra bostadskarriär, från den första lilla lägenheten till det egna huset, och att nybyggande underlättas.

Energipolitiken måste vara långsiktig, främja hållbar utveckling och hålla energikostnaderna för hushåll på en låg nivå.

I detta program utvecklar vi vår syn på dessa centrala områden.

Uppmuntra och skydda enskilt ägande

Det enskilda ägandet är en av grund­stenarna i ett fritt och demokratiskt samhälle och en förutsättning för en fungerande marknads­ekonomi. Att få äga ett eget hus bidrar till individers frihet och själv­stän­dighet. För Villa­ägarna är det centralt med ett starkt skydd för ägandet av det egna huset. Person­ligt ägan­de av hus och mark ger incitament till ansvars­tagande och långsiktigt klok för­valtning, något som kommer hela samhället till godo.

En egen, ägd bostad ger trygghet och in­flytande över en viktig del i den egna livs­situationen. För många människor är det egna huset en ekonomisk och social centralpunkt i tillvaron. Skatte- och bostadspolitiska spel­regler måste vara långsiktiga för att män­niskor ska kunna planera sitt boende över lång tid. Förändringar som försämrar hushållens långsiktiga boendekalkyl är oacceptabla.

Tomträtt som upplåtelseform är otids­enlig. Tomt­rättshavare ska ges möjlighet till friköp. Kraftigt höjda marktaxerings­värden ska inte kunna drabba tomträtts­havare genom orimligt höjda avgälder och friköpspriser.

Den som är lagfaren ägare till en fastighet måste få ett effektivt skydd mot lagfartskapning och felaktig folkbokföring.

Fastighetsägare ska inte kunna tvingas att betala gatukostnader för nya och upprustade kommunala gator. Infra­struktur, som alla kommun­invånare har nytta av, ska istället finansieras med offentliga medel. Det är särskilt viktigt att förhindra gatukostnader i områden som redan är bebyggda då det innebär en stor och oförutsedd kostnad för småhusägare.

Kommunen ska inte ha rätt att förköpa småhusfastigheter.

Expropriation är ett annat område där den enskildes rättssäkerhet påverkas negativt. Allt mer av expropriation initieras av privata, vinst­­drivande aktörer för gruvdrift eller utbyggnad av infra­struktur som telenät, bred­band och energi­försörjning. Det gällande regel­verket för expropriation måste ändras med avsikten att tydligare värna den enskilde markägaren. Ersättningsreglerna vid expro­priation måste förbättras ytterligare.

Ingrepp som påverkar en fastighets värde negativt, såsom uppförande av vindkraft eller kraftiga skiften av vattenståndet i närhet till bostäder, måste leda till att fastighetsägaren får ersättning.

I ett föränderligt samhälle kan taxor och avgifter ibland behövas som styrmedel för att hushåll ska ändra sina beteenden. Det är dock viktigt att dessa inte alltför hårt drabbar ett hushåll som har svårt att ändra sina vanor.

Kommunernas kostnader ska vara transparenta och lätta att jämföra för att ge incitament till effektiv kommunal förvaltning.

Minska skattebelastningen på bostaden

I fokus för Villaägarnas arbete står att sänka skattetrycket på bostaden. Ingen annan investering är föremål för så många olika beskattnings­former som det egna små­huset, en beskattning som skapar hinder för att skaffa eget hus, som försvårar ägandet och gör det svårt att byta bostad. 

Ett tryggt boende är grundläggande i ett välfärdssamhälle. Skatter som tas ut utan hänsyn till människors betalnings­förmåga äventyrar människors trygg­het.

Fastighetsskatten har visserligen begränsats i högtaxerade områden men dess konstruktion är lika fullt otillfreds­ställande då den i sin nuvarande form är godtycklig genom att taxeringen slår mot den enskilde husägaren medan taxerings­värdet baseras på andra fastighets­ägares försäljningspriser. Småhusägare har fått se taxeringsvärdet stiga kraftigt även om de inte gjort någon standard­höjning på den egna fastigheten. Hela taxerings­systemet är orimligt och fel­aktigt och måste reformeras. I avvaktan på det bör beskattningen av boendeformerna jämställas.

En bostadspolitik för fler egna hem

Bostadspolitiken ska vara långsiktig och utformas så att måttliga inkomster räcker till att förverkliga drömmen om det egna huset.

På många håll i landet är det svårt att ens komma in på bostadsmarknaden och för­hoppningen om ett eget hus är i många fall en ekonomisk omöjlighet. Sverige behöver en bostadspolitik som under­lättar inträdet på bostads­marknaden, motverkar den bostads­brist som finns på många håll och möjliggör för fler människor att få bo i ett eget hus.

Bristen på bostäder avhåller och försenar många människors familje­bild­ning. Fram­för allt slår detta mot unga vuxna. Männis­kors livschanser begränsas av nu­varande bostads­politik. Stora grupper låg- och medel­in­komst­tagare har idag ingen möjlig­het att skaffa sig ett eget hus. Att skapa möj­lighet också för familjer med måttliga in­koms­ter att äga ett eget hus kräver nytänkande inom bostads­politiken och sam­verkan mellan stat och kommuner inom en rad områden.

I många kommuner finns åtskilligt med kommunägd, obebyggd mark.

Villa­ägarna anser att fler kommuner ska planera för ökat småhus­byggan­de samt sälja tomtmark direkt till presumtiva små­hus­ägare. Tomtmarks­försäljningar via en exploatör leder till högre priser och begränsar den blivande småhusägarens val av hustyp.

Det finns också kommuner med bristande tillgång på mark, huvud­sakligen på grund av riksintressen. Bostadsintresset bör uppvärderas i relation till dessa riksintressen.

Vidare bör staten införa regleringar i planprocessen som i Sverige helt styrs av kommunerna. Sådan tvingande lagstiftning bör ange för varje kommun hur mycket mark för bostadsbyggande som måste detalj­planeras. Lagstift­­ningen ska inte vara normativ som den nuvaran­de bostad­sförsörj­ningslagen utan sanktio­neras genom vite.

Tomträtt infördes ursprungligen för att möjlig­göra för fler att förverkliga en egna­hemsdröm, men skapar numera stora problem för den enskilde. Det allmänna ska sälja befintliga tomträtter och inte upplåta nya.

Staten bör stimulera långsiktigt bo­sparande. Staten kan också stimulera nybygg­nation genom att fortsatt förenkla plan- och bygglagen på ett sådant sätt att tiden från bygglov till färdigt hus kortas. Enskilda småhusägares intressen måste beaktas i denna process.

Även infra­struktur­politiken bör utformas för att främja småhusboende i hela Sverige. Bostadspolitiken ska utformas så att den främjar effektiva transportlösningar för småhusägare.

Sammantaget anser Villaägarna att det ska tas gemensamma initiativ från stat och kommun för ökat bostads­byggande av framför allt småhus. Villaägarna anser att det är dags för ett nytt egnahems­program för att ge fler möjlighet att bli småhusägare.

Energipolitik för låga kostnader och hållbar utveckling

Energipolitiken måste vara långsiktig, främja håll­bar utveckling och bidra till låga energi­kostnader för småhusägare. Det offentliga måste genom en aktiv energipolitik stimulera investeringar i miljövänliga, kostnads­effektiva energi­lösningar och elproduktion samt sörja för att planerbara energislag premieras framför intermittenta.

Den svenska elmarknaden ska vara utformad så att svenska hushåll och företag i första hand får tillgång till svensk elproduktion.

Energiskatten på el bör avskaffas och momsen på el ses över.

Osäkerhet om effekten av energi­effektivi­serande åtgärder och framtida energi­priser gör att hushållen avstår från att investera i energieffektivitet. För att överkomma hindren ska möjligheterna till ROT-avdrag utökas och även kunna ges för flera år, då detta är ett teknikneutralt stöd till bland annat energieffektivisering av huset.

Det europeiska systemet med utsläpps­rätter, som syftar till minskade utsläpp av växthus­gaser, belastar även konsumtion av ren el med ökade kost­nader. Systemet bör därför reformeras.

Såväl elnät som fjärrvärmenät är mono­pol­mark­nader och måste vara föremål för politisk styrning. Staten har en viktig upp­gift i att skydda kunderna från över­debite­ring. Över­vakningen ska pressa småhusägarnas kostnader för uppvärm­ning och hushållsel så att priserna blir lika låga som vid konkurrens.

Den kommunala fjärrvärmen innebär en möjlighet för våra offentliga aktörer att spela en roll på mark­naden för miljövän­lig energi. Framsynta kommuner kan genom sina fjärr­värmebolag bidra till en bättre fungerande lokal energimarknad. Småhusägare ska däremot kunna välja uppvärmningsform. Kommuner ska inte kunna tvångsansluta privata fastigheter till kommunal fjärrvärme.

Energibesparande lösningar och miljö­vänliga material är viktiga inslag i ett hållbart sam­hälls­byggande. Det är därför viktigt att samverka för att hitta lös­ningar som minimerar miljöpåverkan.

Rimliga kostnader för bolån

Räntor på bolån är en av småhus­ägar­hus­hållens största utgiftsposter. Ränteav­dragen ska behållas, och bankernas bolånemargina­ler ska vara rimliga.

Transparensen på bolånemarknaden måste förbättras vilket är en förutsätt­ning för ökad konkurrens och bättre villkor för bolåne­kunderna.

Staten ska inte reglera hushållens amorte­­ringstakt, utan istället ställa krav på banker­nas bolåneportföljer så att amorterande och lågt belånade hushåll erbjuds lägre boräntor än hushåll som är högt belånade och inte amorterar.

Trygghet i boendet

Skydd av person och egendom är en av statens viktigaste uppgifter. Ingen ska känna sig otrygg, varken i sitt eget bostadsområde eller på allmän plats.

Ett inbrott i bostaden är en integritetskränkning och oroar villaägare mer än andra. Polisen och regeringen måste prioritera villainbrotten så att de minskar varaktigt. Det krävs också åtgärder för att få stopp på bostadsrån.

Det krävs åtgärder för att stoppa internationella stöldligor och förhindra att stöldgods lämnar landet, men också åtgärder riktade mot livsstilskriminella och ungdomar som begår villainbrott. Samtidigt behöver det brottsföre­byggan­de arbetet stärkas och inriktas mot långsiktiga och varaktiga åtgärder, t.ex. grannsamverkan. Det kan i ökad omfatt­ning ske i samverkan mellan polisen och kommunerna.

Grundlagsskyddet som tillåter söktjänster att publicera enskildas personuppgifter på nätet behöver ses över för att förhindra att kriminella kan kartlägga sina offer på söktjänsternas sajter.