Barn leker i lekställning
Barn leker i lekställning

Så funkar en samfällighetsförening

Ibland har flera fastigheter ett gemensamt behov av tillgång till mark och anläggningar utanför respektive tomtgräns, till exempel vägar, parkering eller en lekplats. Fastighetsägarna kan då bilda en samfällighetsförening. Genom den förvaltar de tillsammans gemensamhetsanläggningen.

För att en fastighet ska kunna användas krävs ibland tillgång till mark och anläggningar utanför den egna tomten. I många fall är behovet gemensamt för flera fastighetsägare. En lösning är gemensamhetsanläggningar. En sådan kan bestå av exempelvis vägar, parkering, garage, lekplatser eller VA-anläggning.

Det finns två former av förvaltning av gemensamhetsanläggningar, föreningsförvaltning och delägarförvaltning.

1 Delägarförvaltning

Denna form är avsedd för gemensamhetsanläggningar som har mycket få delägare och som egentligen inte har något behov av förvaltningsåtgärder. Ett exempel på detta kan vara en skaftväg för ett fåtal fastigheter. Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt och för att kunna fatta beslut ska delägarna vara eniga.

2 Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning för vilken den bildats. När det finns en samfällighetsförening blir ägaren av en fastighet som har andel i en gemensamhetsanläggning obligatoriskt medlem i samfällighetsförening. Det finns fyra ”grundlagar” som reglerar föreningens verksamhet. Dessa är:

 • Anläggningsbeslutet inklusive beslutet om andelstal
 • Anläggningslagen
 • Stadgarna
 • Lagen om förvaltning av samfälligheter

De grundläggande förvaltningsbesluten i en samfällighetsförening fattas av medlemmarna genom majoritetsbeslut på den årliga föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för att verkställa stämmans beslut och för den löpande förvaltningen.

Underhålls- och förnyelsefond

Det finns en lag om att samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde ska avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse. 

I infoskriften Samfällighetsförening får du detaljerad information om hur en samfällighetsförening fungerar.

I infoskriften Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening kan du läsa om hur föreningen kan agera om en medlem inte betalar sin avgift till föreningen.

I infoskriften Underhålls- och förnyelsefond kan du läsa om när samfälligheter behöver avsätta medel till fonden och hur avsättningarna beräknas.

I infoskriften Parkering på enskild mark står vad som gäller när bilar som inte tillhör någon i samfällighetsföreningen parkeras på föreningens område.

I infoskriften GDPR kan du läsa om vilka krav dataskyddsförordningen GDPR ställer på samfälligheters hantering av personuppgifter.

Samtliga infoskrifter finns tillgängliga för samfälligheter som har Trygghetsavtal med Villaägarna vid inloggning på samfalligheterna.villaagarna.se

Trygghet för samfälligheter

Trygghetsavtalet är ett paket med tjänster och verktyg, speciellt anpassat för samfällighetsföreningars behov. I avtalet ingår bland annat:

 • Anpassade försäkringar
 • Kostnadsfri rådgivning
 • Juridisk hjälp
 • Mallar, manualer, infoskrifter
 • Nyhetsbrevet Samfällighetsnytt
 • Delägarförteckning
 • Egen hemsida 

Läs mer

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.