Sotare med hatt på tak med skorsten
Sotare med hatt på tak med skorsten
Premium

Kommunala avgifter

Kommunen har rätt att ta betalt för vissa tjänster av sina invånare men inte hur mycket som helst. Och det går att överklaga ett beslut som drabbar dig. Läs om hur avgifter som du betalar till kommunen bestäms.

Kostnaderna för kommunala verksamheter ska normalt täckas av den skatt du betalar. Men kommunerna får ta ut avgifter för vissa tjänster och verksamheter. Det ska ske i enlighet med något som kallas självkostnadsprincipen, vilket innebär att avgifterna inte får vara så höga att de ger vinst. Självkostnadsprincipen anger ett maximipris som inte får överskridas och finns för att kommunerna inte ska kunna utnyttja den monopolsituation som ofta uppstår vid avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. 

Möjligheter att överklaga beslutet?

Alla kommuninnevånare har rätt att överklaga kommunens beslut hos förvaltningsrätten. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • Det inte har tillkommit i laga ordning
 • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Viktigt att veta är att ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då kommunens beslut har tillkännagivits. Många upptäcker taxehöjningen först när fakturan kommer med posten - då kan treveckorsperioden ha passerat och det är försent att överklaga.

I infoskriften kan du som är medlem läsa mer om detta. Där står också detaljerat vad som gäller runt avgifter för:

 • Sotning
 • Ventilationskontroll
 • Renhållning
 • Vatten och avlopp
 • Gatukostnader
 • Bygglov
 • Tillhandahållande av allmänna handlingar

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.