Premium

Infoskrift: Detaljplan regleras av kommunen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Genom Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, regleras de krav som samhället ställer gällande planering och byggande i vårt samhälle. I Villaägarnas infoskrift får du juridiska råd och information om detaljplanering.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

 • Planläggning är en kommunal angelägenhet. 
 • Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan över hela kommunens yta.
 • Kravet på detaljplan har förtydligats genom nya plan- och bygglagen (PBL).
 • Hela kommunens yta måste finnas omnämnd i en översiktsplan, men bara vissa områden blir föremål för djupare planering i form av detaljplan.
 • Det finns enligt plan- och bygglagen visst innehåll som är obligatoriskt i en detaljplan, ett planinnehåll.
 • Under genomförandetiden som med den nya lagen ska vara mellan fem och femton år.
 • Planförfaranden.
 • Områdesbestämmelser kan ses som en djupdykning i en översiktsplan inom ett område som inte har detaljplan. 
 • Planprocessen.
 • Om genomförandet av en detaljplan antas få en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken göras. 
 • Sakägare och överklagan.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.