Föreningen är en av många lokalföreningar i Värmland och vi ingår tillsammans med Västmanland, Örebro och Dalarna i Region Mitt, som är en av 8 regioner inom Villaägarnas Riksförbund.

Den ideella föreningen Villaägarna i Karlstad stöder ägare av villafastigheter inom Karlstad kommun i frågor som berör vårt boende och vår närmiljö.
Dessutom försöker vi anordna olika aktiviteter.

Föreningen Villaägarna i Karlstad bildades 1997 genom samgående mellan Karlstads Villaägare­förening och Karlstadskretsen av Villaägarnas Riksförbund.

Karlstads Villaägareförening

Föreningen bildades ursprungligen 1969. Efter några års aktiv verksamhet under 1970-talet låg verksamheten nere fram till den 17 maj 1992 då föreningen åter aktiverades och ny interimsstyrelse valdes. Under år 1996 inleddes förhandlingar om bildandet av Villaägarna i Karlstad och 1997 överfördes samtliga tillgångar i Karlstads Villaägareförening till Villaägarna i Karlstad. J.Eric Jönsson var under åren 1992-1997 ordförande i Karlstads Villaägareförening och valdes 1997 som ordförande i Villaägarna i Karlstad.

Karlstadskretsen av Villaägarnas Riksförbund

Tillkom 1983 för att vara förbundets organ på kommunal nivå och en intresseorganisation för villaägareföreningarna i Karlstad med omnejd.

Sture Göransson fungerade som ordförande under 1983-1992, därefter Stig Ferdfeldt åren 1992-1997. Efter Stigs frånfälle var J.Eric Jönsson ordförande fram till sammanslagningen med Karlstads Villaägareförening.

Föreningar inom kretsen:

  • Karlstads Villaägareförening
  • Västra Hultsbergs Villaägareförening
  • Henstads Villaägareförening
  • Klenstauddens fritidsförening
  • Norra Hultsbergs Villaägareförening
  • Bergviks V A-samfällighetsförening

Sveriges Villaägare förbund - Värmlandsdistriktet

Sveriges Villaägare förbund - Värmlandsdistriktet kom till 1988 för att vara förbundets organ på länsnivå. Förutom föreningarna inom Karlstads-kretsen ingick även villaägareföreningarna i Forshaga, Hammarö, Kil, Kristinehamn och Risäter samt Stubberuds samfällighetsförening.

Verksamheten bedrevs fram till 1992 med Sture Göransson som ordförande under hela tiden. Upplösning av värmlandsdistriktet skedde efter förbundets beslut att distrikten skulle upphöra i samband med organisationsförändring.

Övrigt

Inom både förening, krets och distrikt har verksamheten bestått i information till medlemmar i olika frågor (el, VA, sophämtning, snöröjning, grannsamverkan, brottsförebyggande åtgärder), anordnande av föreläsningar och studiebesök (trädgårdsskötsel, företagsbesök m.m.), ingående av rabattavtal med olika företag, medverkan i mässor och deltagande i demonstrationer (mot fastighetsskatt m.m.).