Stadgar

Stadgar för Turebergs Villaägarförening antagna vid årsmöte 22 april 2015

§ 1. Verksamhetsområde och medlemskap

1. Turebergs Villaägareförening är en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus, annat eget hem, fritidshus eller tomt där sådan bostad kan uppföras och som är belägen inom föreningens verksamhetsområde.

2. Verksamhetsområdet omfattar mellersta och södra delarna av Sollentuna kommun.

3. Med medlem jämställs person, som varaktigt sammanbor med medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en av de sammanboende.

§ 2. Medlemsavgifter

1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till Villaägareförbundet.

2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet. Avgift för ansluten förenings egen verksamhet skall enligt förbundets stadgar utbetalas till föreningen senast tre månader efter det den kommit förbundskansliet tillhanda.

§ 3. Ändamål

Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

§ 4. Styrelse

1. Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt 3 suppleanter. Ordförande väljes särskilt för en tid av 1 år, medan övriga ledamöter väljes för en tid av 2 år. Dock skall, första gången val sker, halva antalet väljas för en tid av ett år.

Styrelsen skall inom sig välja vice ordförande samt sekreterare, kassör och vice kassör. Vid första valet eller vid ökning av antalet ledamöter skall mandattiden för de valda anges. Suppleanter väljes för 1 år.

Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.

2. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden, vice ordföranden och kassören var för sig.

3. Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden och äger deltaga i förhandlingarna men icke i beslut om ordinarie styrelsen är fulltalig.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

4. Styrelsen får utesluta medlem som motverkar föreningens intressen eller ej erlagt stadgad årsavgift.

§ 5. Verksamhetsår och revision

1. Verksamhetsår är kalenderår.

2. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmöte.

3. Styrelsens förvaltning granskas av revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsen har att senast den 1 april ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning. Revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet avges inför årsmötet.

§ 6. Föreningsmöte

1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte.

Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra föreningsmöte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det - för att behandla viss angiven fråga - påfordras av minst 1/5 av föreningens medlemmar. Vid extra möte får beslut ej fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen.

2. Kallelse till årsmöte skall tillsammans med den föreslagna dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst fjorton dagar i förväg.

Kallelse till extra föreningsmöte skall tillsammans med den föreslagna dagordningen meddelas minst åtta dagar före mötet.

3. Ärende som medlem begär att få behandlat vid årsmöte skall senast tio dagar i förväg anmälas till styrelsen.

4. Vid föreningens möten äger varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ske, varvid medlem dock ej äger rösträtt för mer än en fullmakt.

5. All röstning vid föreningens möten verkställes öppet, såvida inte mötet beslutar att röstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 7. Ärenden att behandla vid årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen har skett

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande för årsmötet

6. Val av sekreterare för årsmötet

7. Val av två justeringsmän jämte rösträknare

8. Styrelsens årsberättelse

9. Resultaträkning och balansräkning per 31.12 gångna verksamhetsår

10. Revisorernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår

13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

15. Val av övriga styrelseledamöter

16. Val av suppleanter

17. Val av två revisorer och revisorsuppleant

18. Val av valberedning

19. Fastställande av årsavgift

20. Fastställande av kostnadsersättning för styrelsen

21. Inkomna ärenden och motioner

22. Övriga frågor

23. Mötets avslutande

§ 8. Stadgeändring och upplösning

1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie.

2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster vid vardera mötet.

3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål som kan anses gagna föreningens syften.