Turebergs Villaägareförenings styrelsen vill gärna uppmana våra medlemmar att vara aktiva i och med Grannstöd.

Grannsamverkan

Du har säkerligen hört ordet eller sett skyltar med ordet Grannsamverkan i något bostadsområde. Du vet förmodligen också att det har något att göra med det brottsförebyggande arbetet. Men vad betyder det? Tar det mycket tid? Kostar det något?

Idén om Grannsamverkan hämtades 1985 från USA av polis och försäkringsbolag. I Stockholm inleddes Grannsamverkan inom ett s.k. Västerortsprojekt. Detta visade att det gick att uppnå bra resultat genom olika slag av brottsförebyggande arbete. I de områden som anslöts till Grannsamverkan halverades villainbrotten!

Målet

för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar och stödjer varandra. Vetskap om riskerna för inbrotts-, brand- och vattenskador samt kunskap om hur man skyddar sig är en väsentlig del av samverkan mellan grannar. Obs! Grannsamverkan är inte fråga om medborgargarden!

Organisationen

byggs upp med polisen som motor. För utbildning och rådgivning finns ett nära samarbete mellan polis och försäkringsbolag. I många områden ingår även lokala brottsförebyggande råd och representanter för kommunen i den övergripande organisationen. Men de som gör att det hela fungerar är de boende. I princip gäller att dessa utser ett huvudkontaktombud för bostadsområdet eller föreningen och att denne håller kontakten med polisen. Vidare utses ett antal kontaktombud, som utgör länken mellan huvudkontaktombudet och polisen. Varje kontaktombud brukar ha ansvar för ca 10-12 hushåll i villaområden.

Uppstart

av Grannsamverkan tar tid och kräver stora insatser och tålmodigt engagemang från ett fåtal eldsjälar. De tyngsta uppgifterna är att dels "frälsa" merparten av de boende på idén om Grannsamverkan, dels "rekrytera" boende som vill ställa upp som kontaktombud. Dessa ska var och en informera och engagera de 10-15 grannarna i sitt område genom att bl.a. fördela trycksaker, olika blanketter och märkutrustning. Kontaktombuden förväntas även delta i en kort men intressant utbildning som polisen kallar till.

Vissa krav

- utöver vad som sagts ovan om organisationen - måste vara uppfyllda för att processen ska övergå från uppstart till löpande arbete. Du, som vill omfattas av Grannsamverkan, skall med handledning av ditt kontaktombud

 • föra inventarieförteckning över viktig egendom eller fotografera/videofilma bostaden.
 • märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.
 • förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

Löpande arbete

är inte betungande. Men kombinationen små insatser och lugnt i området kan vara förrädisk. Risken är stor att verksamheten "somnar in" när den första entusiasmen har lagt sig. För att den brottsförebyggande effekten skall bestå är det viktigt att alla fortsätter att göra sina insatser.

Var och en skall

 • vid behov uppdatera inventarieförteckningen och foto-/videodokumentationen.
 • vid behov märka stöldbegärlig egendom.
 • meddela grannar eller kontaktombud om man reser bort mer än några dagar.
 • iaktta försiktighet och genom olika förebyggande åtgärder "lura tjuven".
 • hjälpa grannar vid deras semestrar mm att "lura tjuven".
 • vara vaksam och tipsa polis och kontaktombud vis onormala händelser.
 • efter ekonomisk och teknisk förmåga ordna bra inbrottsskydd för fönster och dörrar.

Kontaktombuden skall vara länken mellan polis/huvudkontaktombud och de boende och därvid t.ex. sprida information, erbjuda grannarna att låna märkutrustning, byta ut dåliga skyltar samt engagera nyinflyttade grannar. Kontaktombuden deltar några gånger per år i informationsträffar ordnade av polisen för att vidmakthålla kompetensen om bl.a. mekaniska och elektroniska skydd.

Grannstöd

Grannstöd kan ses som en utveckling av och ett komplement till Grannsamverkan. Den form av grannstöd, som här beskrivs, startade så sent som våren 1999 på Södertörn. Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare under ledning av den lokala polisen patrullerar av boendeområden huvudsakligen under vardagar och dagtid inom en större region. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil.

Målet

är att öka tryggheten i boendemiljöerna under vardagarna då stora delar av områdena är folktomma men Grannstöd har dessutom utvecklats till en mera allmän tillsyn av närmiljön vad gäller t.ex. gator, vägar, allmänna parkeringsplatser och belysning. Man kan sammanfatta syftet med Grannstöd i ett enkelt motto: Observera och rapportera!

Förutsättningar för en fungerande och bra Grannstödsverksamhet är:

 • en väl fungerande Grannsamverkan.
 • ett stort antal aktiva för främst patrullverksamhet.
 • en fungerande närpolis med motiverad chef och personal.
 • en fungerande dialog mellan huvudkontaktombud och närpolis.
 • en finansiär som bl.a. ställer en bil förfogande.

De tillämpningar av Grannstöd som funnits i drift ett tag visar överlag mycket goda resultat. Vid närmare eftertanke är detta lätt att förstå. Det en tjuv minst av allt vill är ju att åka fast. Och denna risk ökar väsentligt om det finns folk som rör sig i området per bil eller till fots. Polisens statistik visar att cirka 80% av alla villainbrott sker vardagar mellan 7 och 18 d.v.s. då de flesta är på sina jobb och i skolan. Genom Grannstöd och dess patrullverksamhet kan inte längre tjuven känna sig säker på att få arbeta ostört i området.

Organisationen

bygger på att det vid sidan om polisen utses en styrgrupp. Denna svarar för den övergripande kontakten med närpolisen, planeringen av vilka Grannstödare som ska köra och när, att patrullbilen alltid är körduglig, att säkerställa finansieringen av verksamheten, att ordna en ekonomisk redovisning samt för att kontakter etableras med olika kommunala organ dit rapport-ering kan ske. Ett försäkringsbolag är ofta huvudfinansiär genom att ställa en bil till förfogande. Andra finansiärer kan vara bensinbolag, brottsförebyggande rådet, lokal elektronikhandel (digital-kamera och mobiltelefon), lokal livsmedelshandel (förfriskningar), fastighetsbolag (garage), etc. Lokal för möten brukar man kunna få disponera hos kommun, kyrkan eller något företag.

Styrgruppen

består ofta av en ordförande, en person som ska planera bemanningen av patrullerna, två personer som åtar sig att ansvara för bilen, en polis, en person från kommunen, en person som ansvarar för ekonomi och finansiering samt en representant för huvudfinansiären. Det är många olika uppgifter som ligger på styrgruppen. Till att börja med är det mycket förhandlingar med olika intressenter/finansiärer för att säkerställa ekonomi och ansvar för olika roller. Det gäller även att lägga upp körrutiner, tillsammans med polisen etablera dagliga rutiner samt ordna så att Grannstödarna får erforderlig utbildning. Mycket av det löpande arbetet syftar till att genom möten och informationsutbyten hålla engagemanget uppe bland alla frivilliga krafter inom såväl Grannsamverkan som Grannstöd.

Polisen

åtar sig att ge behövlig information till patrullen vid början av varje pass och lämna ut bilnycklar samt kontrollera att föraren har giltigt körkort. Informationen kan omfatta vilka om-råden som ska patrulleras, vilka stulna bilar man ska hålla uppsikt efter och senaste nytt på brotts-fronten. Vidare meddelar polisen eventuellt vilken information man önskar få distribuerad och i vilka områden. Polisen har under varje patrullpass någon polisman nåbar per mobiltelefon som vid behov kan vidta erforderliga åtgärder och ge lämpligt stöd. Efter varje pass tar polisen emot patrullens rapport och bilnycklarna. Slutligen har polisen ansvar för att utbilda Grannstödarna i lag och rätt och hur man eventuellt får ingripa.

Grannstödarna

kör pass enligt planering samt observerar och rapporterar enligt de rutiner som styrgruppen utarbetat. Grannstödarna följer de direktiv som närpolisen meddelar inför varje pass oavsett om det gäller att hålla uppsikt i ett visst område eller dela ut skriftlig information till boende. Efter varje pass fyller Grannstödarna i en rapport om passet och lämnar denna till polisen.

Mer information/länkar

Här finns mer information med telefonnummer och vad Du kan göra för att förhindra inbrott hos dig själv och dina grannar:

Samverkan mot brott

Läs mer om trygghet och brottsförebyggande arbete på komunens hemsida

Grannsamverkanbilen