Ombyggnad Fruängen

Just nu pågår så kallat programsamråd för Fruängen. Planerna är omfattande och kommer att få stor påverkan även på oss som bor i Segeltorp.

Omfattande planer

Stockholms stad har tagit fram ett programförslag för Fruängen som innehåller:

 • 1000 nya bostäder, varav 500 i centrum
 • 800 nya arbetsplatser
 • Ny placering av skola
 • Ny park
 • Stärkta offentliga rum
 • Utveckling av grönområden
 • Ny bytespunkt för spårväg, buss och tunnelbana
 • Centrumfunktioner och mer service

Det är svårt att se att förslaget tar hänsyn till Segeltorp och andra kringliggande bostadsområden i planerna, särskilt avseende parkeringsmöjligheter.

Befintlig parkering byggs bort

Enligt planerna kommer befintliga parkeringsplatser vid Fruängen centrum att bebyggas med bostäder. En av alla handlingar i programsamrådet är en parkeringsutredning. Den har konstaterat att parkeringsplatserna runtom Fruängen centrum nyttjas över 90 % av tiden, även under pandemin (då utredningen genomfördes).

Utredningen föreslår mer tidsreglering och avgifter för att försvåra "extern" (icke boende i Fruängen) parkering:

               "...Närheten till tunnelbanans röda linje tillsammans med oreglerad parkering innebär att det finns risk att parkeringen nyttjas av externa, som väljer att ställa bilen i Fruängen för att undvika kostnader för parkering i mer centrala delar av staden. Genom att införa tidsreglering och/eller avgifter i området skulle andelen extern parkering i området kunna minskas och därmed minska parkeringsbehovet i området i stort. För att studera effekten av ett sådant införande skulle en pilotstudie kunna utföras i området..."

Konceptet infartsparkering har därmed försvunnit helt från agendan.

Samtliga handlingar

I programhandlingen kan du läsa mer ingående om varje strategi, dess vision och mål samt stadsbyggnadsstrategier som hör till.

Tyck till om planerna

Lämna dina synpunkter skriftligen senast 25 oktober 2022:

 • Stockholms stadsbyggnadskontor
  Diarienummer 2019-14311
  Registraturen
  Box 8314
  104 20 Stockholm

 • Eller via e-post (diarienummer i ärenderaden 2019-14311) till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se