Årsmöte torsdag 9 mars 2023 kl 19:00

Välkommen till föreningens årsmöte.

Magasinet

Årsmötet hålls i Magasinet, Juringe Gård, Mäster Lorentz väg 3 i Segeltorp.

Motioner

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2023, ställda till Segeltorps Villaägareförening

  • Knostervägen 35, 141 71 Segeltorp eller
  • segeltorpsvillaagare@hotmail.se

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, resultaträkning, revisionsrapport och valberedningens förslag finns tillgängliga på årsmötet.

Trivsamt och tryggt Segeltorp

Vi som arbetar i styrelsen vill gärna höra från dig som bor i Segeltorp och se hur vi kan arbeta för ett trivsamt och tryggt område. På årsmötet går vi igenom verksamheten för 2022, presenterar planerna för kommande år och väljer nya personer till styrelsen.

Du hittar alltid information om de frågor vi driver här på hemsidan under Aktuellt. Handlingar till årsmötet såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag hittar du här på sidan.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Upprättande av närvarolista/röstlängd
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt justerare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt att fungera som rösträknare
4. Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Behandling av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag från styrelsen
11. Förslag från medlem
12. Fastställande av årsavgift för 2024 och eventuella arvoden för 2023
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av ordförande, för ett år
15. Val av ordinarie styrelseledamöter, för två år
16. Val av styrelseersättare, för två år
17. Val av revisor och revisorssuppleant, för ett år
18. Val av medlemmar i valberedningen, för ett år
19. Övriga ärenden
20. Mötet avslutas

Varmt välkommen! 

Handlingar för årsmötet finns på plats

Pratbubbla.png