STADGAR FÖR EKTORPS VILLAFÖRENING

 

§1 

ÄNDAMÅL

 

Föreningen är en sammanslutning av ägare eller innehavare av inom Ektorps villasamhälle liggande villafastighet, radhus, annat eget hem, fritidshus eller tomt.

 

Föreningen har till ändamål

          att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen,

          att verka för boendemiljön och trivseln i villasamhället,

          att vara kontaktorgan till myndigheter och andra föreningar.

 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral.

 

 

§2

VERKSAMHETSOMRÅDE

 

Föreningens verksamhetsområde är Ektorps villasamhälle i Nacka kommun.

 

 

§3

MEDLEMSKAP

 

Medlemskap vinnes av person enligt §1 efter ansökan hos styrelsen, som beslutar om intagning i föreningen.

 

Medlem, som icke inom föreskriven tid erlagt stadgad årsavgift eller som eljest motarbetar föreningens intressen, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 

 

§4

EKONOMISK ANSVARIGHET

 

Föreningen svarar för sina förbindelser endast med sina tillgångar u.p.a.

 

 

§5

STYRELSE

 

Styrelsens uppgift är att verka för föreningens ändamål,

genomföra årsmötets beslut och uppdrag,

svara för föreningens verksamhet mellan årsmötena.

Styrelsen väljes av årsmötet och består av minst fem ledamöter och minst två suppleanter.

Ordförande väljes för ett år, övriga styrelseledamöter för två år.

Första gången val sker, skall dock halva antalet ledamöter väljas för ett år.

Suppleanterna väljes för ett år.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare.

 

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet ense.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Vid styrelsens sammanträde föres protokoll.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

 

 

§6

ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE

 

Föreningen håller årsmöte under mars månad.

 

Extra möte utlyses av styrelsen vid behov eller då så påfordras av minst 1/5 av medlemmarna.

 

Kallelse till årsmötet eller extra möte skall ske skriftligen minst 10 dagar i förväg. Vid kallelse till extra möte skall anges det eller de ärenden som skall behandlas.

 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
 2. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Beslut om arvoden.
 5. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 6. Val av styrelsens ordförande.
 7. Val av övriga ledamöter och av suppleanter i styrelsen.
 8. Val av två revisorer och suppleanter.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Ärenden, som styrelsen förelagt årsmötet.
 11. Ärenden, som väcks av medlem i föreskriven ordning.
 12. Övriga ärenden, som årsmötet beslutar upptaga till behandling.

 

Ärende, som medlem önskar förelägga årsmötet till behandling, skall inlämnas senast

31 januari till styrelsen. Vid föreningsmöte skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte två av mötet utsedda justeringsmän.

 

 

                                                                 §7

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR, REVISION

 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

För revision av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet:

2 st revisorer

2 st suppleanter

Räkenskaper och övriga handlingar skall tillhandahållas revisorena senast den 1 februari.

 

 

                                                                 §8

STADGAR OCH UPPLÖSNING

 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan endast fattas genom likalydande beslut å två med minst 3 månaders mellantid på varandra följande föreningsmöten, därav ett årsmöte. För sådant beslut erfordras vid varje möte minst 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning skall tillgångarna disponeras för ändamål, som gagnar föreningens syften.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa stadgar har antagits vid möte den 29 mars 1994.

Tidigare stadgar fastställdes den 28 juli 1909 och har gällt Ektorp Fastighetsförening, bildad den 12 juli och upplöst den 25 mars 1977, samt den 25 mars 1977.