Stadgar för Villaägarna i Kalmarbygden antagna vid årsmöte den 8 juni 2020. Dessa stadgar ansluter i huvudsak till normalstadgar fastställda av Villaägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse den 5 december 2019.

§ 1 Ändamål och verksamhetsområde
Villaägarna i Kalmarbygden är en partipolitiskt obunden sammanslutning av villaägare som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat förbundet.

Föreningen är en självständig juridisk person.

Föreningens geografiska verksamhetsområde är Kalmar kommun.

Föreningen är ansluten till förbundet och företräder medlemmarna lokalt.

Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar, de stadgar som gäller för förbundet och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Föreningen skall verka för att förbundets mål uppnås.

§ 2 Medlemskap
Förbundets medlemmar inom föreningens verksamhetsområde blir automatiskt medlemmar i föreningen, om de inte anmäler annat.

Med medlem jämställs person, som ingår i samma hushåll som medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en person per hushåll.

För att kunna inneha uppdrag som ledamot i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen.

§ 3 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet.

Medlemsavgiften uppbärs av förbundet.

§ 4 Årsmöte
Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det - för att behandla viss angiven fråga - begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år.

Extra möte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

Styrelsen kallar till årsmöte eller extra möte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utsändas, annonseras eller på annat sätt nå medlemmarna minst 20 dagar före mötet.

Medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst sju dagar före mötet. En kopia av möteshandlingarna skall inom samma tid även tillställas förbundets regionkontor.

§ 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.
Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.

Fråga om mötets behöriga utlysning.

Fastställande av dagordning.

Behandling av verksamhetsberättelse.

Behandling av revisionsberättelse.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Fråga om ansvarsfrihet.

Behandling av förslag från styrelsen.

Behandling av inkomna motioner.

Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.

Beslut om arvoden.

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

Val av ordförande i styrelsen.

Val av övriga ledamöter i styrelsen.

Val av revisor och ersättare.

Val av valberedning.

Övriga beslutsärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.

20. Information och diskussion i aktuella frågor

21. Övriga frågor

Vid extra möte får - förutom punkterna 1-5 ovan - endast behandlas den eller de frågor, som upptagits på dagordningen.

Beslut vid årsmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Varje medlem har en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än två röster.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst två ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Ordföranden väljs för ett år. Ledamöterna väljs för två år. Halva antalet väljs dock första gången för ett år. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas.

Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga erforderliga funktionärer.

Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.

Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut upprätta resultaträkning och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Dessa handlingar skall föreläggas nästkommande årsmöte.

Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsänds senast sju dagar före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot personligen får denne inte delta i beslutet.

§ 7 Verksamhetsår och revision
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Årsmötet utser en revisor och en revisorssuppleant. Styrelsens förvaltning granskas av revisor eller vid förfall för denne av revisorssuppleant. Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.

§ 8 Valberedning
Valberedning skall bestå av ordförande och minst två ledamöter.

Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§ 9 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst 3/4 av samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum, om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.

Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan dock fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

Vid föreningens upplösning skall, såvida inte annat beslutats, dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften, i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde.