Årsmöte 2024 (verksamhetsåret 2023)

Upplands Väsby Villaägarförenings medlemmar är kallade till årsmöte 2024-04-18

Mötet hålls torsdagen 18 april 2024 kl. 18:00 i Vilunda/Samlingssalen (entré i simhallens baksida).

Årsmötets huvudpunkt är punkt 11, "Behandling av förslag från styrelsen" där förslaget är att besluta om Upplands Väsby Villaägarförenings upplösning. 

Föreningen bjuder på härlig smörgåstårta samt måltidsdryck. Observera att vi behöver er anmälan senast 10/4 till upplandsvasbyvf@gmail.com.

Årsbokslut finns tillgängligt i sektion Årsmötesdokument nedan.

Har ni frågor går det bra att maila till upplandsvasbyvf@gmail.com.

Hälsningar

Styrelsen

Förslag till dagordning

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.

4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.

5. Fastställande av dagordning.

6. Behandling av verksamhetsberättelse.

7. Behandling av revisionsberättelse.

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet.

11. Behandling av förslag från styrelsen.

Besluta om Upplands Väsby Villaägarförenings upplösning. 

12. Behandling av inkomna motioner.

13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.

14. Beslut om arvoden.

15. Behandling av verksamhetsplan och budget.

16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

17. Val av ordförande i styrelsen.

18. Val av övriga ledamöter i styrelsen.

19. Val av revisor och ersättare.

20. Val av valberedning.

21. Information och diskussion i aktuella frågor

22. Övriga frågor

23. Mötet avslutas

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.