Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

 • Initiativtagare till "Upprop buss 556" en skrivelse till SL och kommunen för att förbättra busstillgången till Pendeln i Bro från Jursta, Rättarboda, Ådö, Säbyholm samt Smidö.Startat ett upprop för att förnya Bro Centrum då mycket behöver ske för att utforma Bro centrumhandel och allmän service till en attraktiv plats att vara på. Vi har lämnat ett förslag till lösning för ett nytt centrum till kommunstyrelsen samt bygg & expolateringsavdelningen.
 • Vi bedriver ett samarbete med Bro skolan under våren 2019 för att utveckla skolungdomars insikter om betydelsen av ett tryggt och attraktivt lokalsamhälle. Vi gör detta genom att elever i 7:e klass får arbeta med ett förnyelseprojekt av Bro Centrum tillsammans med bostadsbolaget Veidekke, BSK Arkitekter och Upplands-Bro kommun. Förslagen ställs ut och vinnande förslag får ett resestipendium av Veidekke.
 • Vi har genomfört en trygghetsmätning under Fest-i-Byn 2019 och lämnat resultatet till Upplands-Bro kommun. Tidningen Mitti presenterade resultatet under november 2018.
 • Vi har ingått avtal med kommunen som innebär att kommunen har övertagit underhåll av villasamfällighetsföreningarnas gatumark. Snöröjning får dock föreningarna sköta själva. Detta är ett unikt avtal som ytterst få föreningar i landet har med sin kommun.
 • Vi har genom aktivt arbete fått kammarrätten att förhindra att livgardet på värnpliktig-parkeringen placerat en sand- och blysorteringsanläggning för rening av sand och grus från skjutbanor i mälarregionen. Om man gjort detta skulle de närboende störts av ljud från anläggningen dygnet runt.Vi har påtalat för Telia m fl operatörer som byggt en mobilmast i Brunna att barn och andra utan problem hade möjlighet att klättra upp i masten. Efter vårt initivativ byggde mastägaren ett intrångsskydd.
 • Vi har försökt påverka kommunen så att deras avgift för regnvatten som påförs bl a villaägare skulle bli rättvisare. Nu betalar villaägare en betydligt högre avgift för regnvatten än vad hyresfastigheter, bostadsrättsfastigheter och företag gör. Vi har här dock inte lyckats i vår ambition att få rättvisare avgifter.
 • Vi aktiverade oss i samband med att kommunen beslöt att sophämtning inte skulle ske med lastbil från vissa villafastigheter. En fråga som vi anser fortfarande är olöst är vem som har ansvar för eventuell nedskräpning omkring uppställningsplatsen för sopbehållare.
 • Vi har förmått luftfartsverket att flytta en flygväg över Brunna som frekvent skulle användas i samband med avgångar från Arlanda. Vi hoppas naturligtvis att åtgärden sänkte bullernivån över Brunna "lite grann".
 • Vi har lämnat yttranden till kommunen i olika planfrågor.Vi har förhandlat med kommunen för att hålla tomträttsavgifterna på en rimlig nivå.Vi har lyckats avvärja att försvarsmakten placerade en bullrande kross- och blysorteringsanläggning tätt intill Brunna villaområde.
 • Vi har lämnat yttranden med förslag till ändring av kommunens förslag om sophämtning. Yttrandet medförde att kommunen avvaktade med att införa separering av organiskt matavfall från övrigt avfall tills det gick att på ett praktiskt och ekonomiskt sätt samla in de olika avfallstyperna. Separering av organiskt avfall infördes under år 2014.
 • I Tibble har vi aktiverat oss när det gällde nybyggnation av äldreboendet.I Bro har vi haft synpunkter och förslag över förändringar vid sopstationen Högbytorp.
 • Vi har lämnat förslag på förbättring av pendeltågsstationen i Kungsängen i samband med nybyggnationen.På önskemål av oss har livgardet flyttat en start- och landningsbana för helikopter till ett område som mindre stör de boende i Brunna.
 • Vi har kontaktat kommunen och fått dem att snygga till platsen omkring busshållplatsen vid Textilvägen i Brunna.
 • Vi utsåg 2013 OCH 2014 "årets vackraste villaträdgård" i Upplands-Bro Kommun.