Stadgar för Solna Villaägareförening

antagna den 23 mars 1928
ändrade den 2 april 1959
ändrade den 21 april 1971
ändrade den 8 maj 1979
ändrade den 23 april 2001
ändrade den 16 april 2008

§ 1

Ändamål

Föreningen, som är ideell, har till ändamål att tillvarata för samhället och villaägarna gemensamma intressen samt verka för information och nyhetsförmedling till medlemmarna.

Genom samarbete med myndigheter och institutioner vill föreningen verka för en god miljö och en allmänt vänlig atmosfär människor emellan.

§ 2

Medlemsskap

Var och en som äger eller förvaltar villafastighet i Solna kan, efter anmälan till styrelsen bli medlem i föreningen. Också annan som visar intresse för föreningens verksamhet kan bli medlem.

§ 3

Årsavgift

Årsavgiftens storlek bestämmes å sista ordinarie sammanträde att gälla nästföljande år.Betalar icke medlem senast 31 mars, anses medlemskapet i föreningen ha upphört. Medlemskapet upphör dock ej förrän vederbörande anmodats att betala avgiften.

§ 4

Sammanträden

Ordinarie sammanträden - varav ett årsmöte - hålles minst två gånger årligen å tid och plats som styrelsen bestämmer. Dock hålles årsmöte senast 31/5.

Extra sammanträde hålles då styrelsen anser det nödvändigt, eller då skriftlig, motiverad begäran härom göres av minst tio medlemmar.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämmer.

§ 5

Vid årsmöte skall följande obligatoriska ärenden behandlas:

1. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

3. Val av styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter, samt valberedning om tre personer

§ 6

Styrelsen

Styrelsen skall ha sitt säte i Solna och bestå av fem personer: ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Styrelsens ledamöter väljes på årsmöte för en tid av två år, växelvis två och tre varje år. Avgående ledamot kan omväljas. Vid årsmöte väljes dessutom tre styrelsesuppleanter. Inom styrelsen utses ledamot eller suppleant till klubbmästare.

Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreteraren och kassören, två i förening.

§ 7

Styrelsen sköter föreningens angelägenheter. För att beslut skall gälla, fordras att minst tre ledamöter är ense om beslutet.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden.

§ 8

Styrelsen för noggranna räkenskaper över föreningens verksamhet. Bokslut göres per den 31 december varje år.

Styrelsen kan besluta att utnyttja elektroniska hjälpmedel för att effektivisera föreningens verksamhet och kan tillhandahålla information på en s k hemsida på Internet. Hemsidan kan innehålla medlemsspecifik information såsom föreningens medlemsmatrikel. Innan viss typ av medlemsspecifik information göres tillgänglig på hemsidan skall medlemmarna informeras om detta, och medlem kan då begära att denna information avseende medlemmen inte göres tillgänglig.

§ 9

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljes två revisorer, en varje år för en tid av två år samt två suppleanter under en tid av ett år.

Eventuella revisionsanmärkningar skall delges styrelsen i god tid före årsmötet.

§ 10

Rösträtt och beslut

Medlem som erlagt beslutad avgift äger en röst. Vid sammanträde inom föreningen eller dess styrelse avgöres frågorna, därest ej annat stadgats, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal i öppen omröstning, gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid personval, då lottning skall ske.

Röstning kan ske öppet eller med slutna sedlar, det senare om så påyrkas av någon röstberättigad medlem.

§ 11

Stadgeändring

Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar kan endast väckas till, och beslutas på, årsmötet och skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december året före årsmötet. För förslagets antagande fordras enkel majoritet.

§ 12

Upplösning

Föreningen kan ej upplösas utan att förslag därom skriftligen delgivits medlemmarna, och beslutas vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

För beslut om upplösning fordras 3/4 majoritet.

Om upplösning sker skall även beslutas angående föreningens eventuella tillgångar och skulder.

§ 13

Ansvarsfrihet

För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.