§1
ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
1. Föreningen Villaägare I Järfälla är en partipolitiskt obunden och ideell förening, av
medlemmar i Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat Förbundet.
2. Föreningen är en självständig juridisk person.
3. Föreningens geografiska verksamhetsområde är Järfälla Kommun.
4. Föreningen är ansluten till förbundet och företräder medlemmarna lokalt.
5. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa
stadgar, de stadgar som gäller för förbundet och de riktlinjer som fastställs av
förbundet. Föreningen skall verka för att förbundets mål uppnås.
§ 2
MEDLEMSKAP
1. Medlemmar i föreningen är villa- eller fritidshusägare inom föreningens
verksamhetsområde. Även andra som är intresserade av föreningens verksamhet
kan vara medlemmar.
För medlemskap i föreningen fordras medlemskap i förbundet.
2. Medlemskapets rättigheter och skyldigheter gäller alla i hushållet. Rösträtt vid
årsmöte gäller dock endast för en person per hushåll.
3. Styrelsen får utesluta medlem som motverkar föreningens intressen. Medlem som
erhållt uteslutningsbesked, har rätt att överklaga beslutet till Förbundet.
§ 3
MEDLEMSAVGIFTER
1. Medlemsavgift utgörs av en avgift till föreningen och en avgift till förbundet.
Medlemsavgift till föreningen fastställs vid föreningens årsmöte. Därutöver
tillkommer avgift till förbundet som fastställs av förbundets kongress.
2. Medlemsavgift uppbärs av förbundet. Den av årsmötet beslutade föreningsavgiften
utbetalas till föreningen av Förbundet, enligt dess stadga.
§ 4
ÅRSMÖTE
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före april
månads utgång. Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ
eller när det – för att behandla viss angiven fråga – begärs av medlemmar, som
tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemsantal per den 31 december
föregående år.
2. Extra möte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till styrelsen.
I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och
augusti.

3. Medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen
tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna motioner.
4 Styrelsen kallar till årsmöte eller extra möte och bestämmer tid och plats för mötet.
Kallelse skall utsändas, annonseras eller på annat sätt distribueras medlemmarna
minst 3 veckor före mötet.
Kallelse skall innehålla förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, inkomna
motioner med styrelsens yttrande samt övriga erforderliga handlingar. En kopia av
möteshandlingarna skall minst 7 dagar före mötet tillställas förbundets regionkontor.
§ 5
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
2 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
5. Fastställande av dagordning.
6. Behandling av verksamhetsberättelse.
7. Behandling av revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet.
11. Behandling av förslag från styrelsen.
12. Behandling av inkomna motioner.
13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
14. Beslut om arvoden.
15. Behandling av verksamhetsplan och budget.
16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
17. Val av ordförande i styrelsen.
18. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
19. Val av revisor och ersättare.
20. Val av valberedning.
21 Val av delegat/-er till regionsårsmötet.
22. Information och diskussion i aktuella frågor
23. Övriga frågor
24. Mötet avslutas.
Vid extra möte får – förutom punkterna 1-5 ovan – endast behandlas den eller de frågor,
som upptagits på dagordningen.
Beslut vid årsmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning om mötet inte
beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om det inte i
dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
Varje medlem har en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör
styrelsens egen förvaltning.
Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än två röster.
§ 6
STYRELSE
1. Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 3 ledamöter. Årsmötet
fastställer antalet styrelseledamöter. Mandatperioden är 2 år. Avgående ordförande
samt övriga ledamöter kan omväljas. Förskjutning skall ske så, att omval/nyval kan
ske på olika år för ledamöterna.
För att kunna ingå i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen.
Den som är anställd inom förbundet eller dess dotterbolag får inte inneha
förtroendeuppdrag i föreningen.
Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella
övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen har rätt att, vid speciellt behov, adjungera
medlemmar. Adjungerad medlem har inte rösträtt.
2. Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och
föra protokoll över sina sammanträden.
Föreningens firma tecknas av styrelsen på det sätt styrelsen beslutar.
3. Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid
årets slut, upprätta resultat- och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse.
Styrelsen skall också upprätta verksamhetsplan och budget. Dessa handlingar skall
föreläggas nästkommande årsmöte.
4. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsänds senast 7 dagar före
sammanträdet.
5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika
röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.
Ledamot i styrelsen får inte delta i behandling och beslut av ärende som rör denne
personligen. Denne får inte heller delta när han eller hon är jävig av annan orsak.
§ 7
VERKSAMHETSÅR OCH REVISION
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen skall senast
30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning.
Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter
föreläggas årsmötet.

§ 8
VALBEREDNING
Valberedningen väljs vid föreningens årsmöte. Mandatperioden är tiden mellan två
årsmöten.
Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och tillställa
styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.
§ 9
STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst 3/4 av
samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa
stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst två
månaders mellanrum om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för
ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.
Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan endast
fattas av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.
Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.
2. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra följande
möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med
minst 3/4 av samtliga avgivna röster.
3. Vid föreningens upplösning skall, såvida inte annat beslutats, dess tillgångar
överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål
enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens
verksamhetsområde.