Stadgar

Här kan du ladda ner och läsa föreningens stadgar: Stadgar Edsbergs Villaägareförening 2005

Stadgar för Edsbergs Villaägareförening

1 Ändamål

1.1 Föreningen utgör en opolitisk sammanslutning, vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av villaägare.

2 Medlemskap

2.1 Rätt till medlemskap tillkommer villaägare inom det område som begränsas av Malla Silverstolpes väg, Landsnoravägen, Yxvägen och stora kraftledningen.

2.2 Som medlem betraktas den som betalat årsavgift. Årsavgift fastställs vid årsmötet.

3 Styrelse

3.1 Föreningens löpande verksamhet handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet och styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Om så anses lämpligt, kan ordföranden även fungera som sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre ledamöter är närvarande.

3.2 Mandattiden är två år. Ordförande och två ledamöter väljs jämna år och två ledamöter udda år.

3.3 Ordföranden kallar styrelsen till sammanträden och leder styrelsens verksamhet.

3.4 Sekreteraren, om sådan har utsetts, eller ordföranden handhar de löpande göromålen, för protokoll/anteckningar, förvarar föreningens handlingar och upprättar förslag till verksamhetsberättelse.

3.5 Kassören handhar föreningens ekonomi och upprättar resultat- och balansräkning till verksamhetsberättelsen samt budgetförslag att beslutas av årsmötet.

3.6 Styrelsen utser inom sig en ledamot till huvudkontaktman för grannsamverkan mot brott.

3.7 Styrelsen utser inom sig en ledamot att ansvara för föreningens materiel. Styrelsen kan utse en medlem utanför styrelsen att fungera som materielförvaltare.

4 Valberedning

4.1 Årsmötet väljer en valberedning på två personer, som skall förbereda val av styrelse och övriga funktionärer till nästkommande årsmöte.

5 Motioner

5.1 Motioner till föreningens årsmöte skall vara inlämnade till föreningsstyrelsen senast 4 veckor före årsmötesdatum.

6 Möten och sammanträden

6.1 Årsmöte hålls under april månad. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande för årsmötet

2) Val av sekreterare för årsmötet

3) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4) Godkännande av årsmötets utlysande

5) Fastställande av dagordning för årsmötet

6) Verksamhetsberättelse med räkenskaper

7) Revisionsberättelse

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9) Rapporter och förslag från styrelsen

10) Motioner från enskilda medlemmar

11) Beslut om budget och medlemsavgift för innevarande verksamhetsår

12) Val av styrelseledamöter

13) Val av revisorer och revisorssuppleanter

14) Val av valberedning

15) Övriga frågor

6.2 Extra möte hålls vid behov.

6.3 Beslut fattas med acklamation om ej omröstning begärs. Omröstning sker, i regel öppet, med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföranden utom vid val där lottning skall ske. För stadgeändring och upplösning av föreningen stadgas särskilt.

6.4 Kallelse till möte skall ske minst 14 dagar före mötets hållande.

7 Räkenskaper och revision

7.1 Resultat- och balansräkning avslutas per kalenderår och denna skall tillsammans med protokoll från styrelsesammanträden under det gångna året överlämnas till revisorerna senast den 15 mars.

Granskningen av handlingarna skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen skall av revisorerna överlämnas senast vid årsmötet.

7.2 Två revisorer och en suppleant för dessa utses vid årsmötet.

8 Stadgeändringar

8.1 Beslut om stadgeändringar kan, då förändringarna delgivits medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte, tas av detta årsmöte.

I andra fall skall stadgeändringar beslutas av två på varandra följande möten, varav det första skall vara årsmöte.

9 Upplösning

9.1 Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten.

9.2 Tillgångar vid föreningens upplösande skall användas till allmännyttigt ändamål.

 

Dessa stadgar har fastställts enligt beslut på årsmöte 2005-04-21.

Jonas Bygdeson

Ordförande