SEOM bygger ut VA-försörjning

SEOM håller samråd om utbyggnad av VA-försörjning för Väsjön och Edsberg. Styrelsen har lämnat synpunkter.

Här hittar du informationen från SEOM, https://www.seom.se/om-oss/pagaende-projekt/samrad-va-vasjon-edsberg/

Styrelsens svar:

Hej,

Här kommer ett yttrande från Edsängens villaägareförening. Vi finns i den norra delen på utredningsområdet och har har medlemmar som bor på Bäckvägen jämte ledningsdragningen.

Föreningen har inga synpunkter på var ledningsdragning sker eller vilken metod som används, men vi har synpunkter på sättet arbetet genomförs både av entreprenad och SEOM som beställare.

Då det får ett par år sedan genomfördes ledningsdragning längs Skogsängsvägen upplevde många av våra medlemmar att spontande, grävande och återfylland var en långdragen process. Det var tidiga mornar med maskiner som lät utan att något arbete pågick, en upplevelse av långa perioder där inget hände, otydlig information och marksättningar som påverkade fastigheter.

För att upplevelsen av ert nödvändiga arbete ska upplevas positivt för oss boende, uppmanar vi er:

  • att vara noga med informationen till de fastigheter som ligger närmast ledningsdragningen. Informationen behöver vara relevant för mottagaren, innehålla vad som händer, när det händer och när det är tänkt att vara klart.
  • Information även till närområdet, inte bara till de närmsta fastigheterna
  • att entreprenören och beställaren samverkar om informationen
  • att närliggande fastigheter kontrolleras före och efter så att eventuell påverkan på fastigheten kan identifieras. Upplevelsen av bland annat sättningar och sprickor behöver ni hantera på ett bättre sätt än vid arbetet längs Skogsängsvägen.
  • att skyltning för alla trafikslag, bil, gång och cykel, är aktuell under hela byggperioden.

I andra arbeten i vårt närområde har vi i dialog med kommunens projektledare konstaterat att det finns anvisningar och föreskrifter för hur entreprenören ska agera men att kommunen varit dåliga på att följa upp entreprenörens arbete. Här kan ni lätt visa hur bra det kan bli.

Tack för möjligheten att yttra oss hälsar,

Edsängens villaägareförening
g.m. Martin Johnson, ordförande