Synpunkter på mobilitetshus vid Rökeriområdet, 2021/0079 SHBN

I början av december skickade kommunen ut information om samråd angående Mobilitetshus vid Rökeriområdet i Väsjön.

Kommunens information om samrådet finns på https://sollentuna.projects.se/Views/ProjectPlace/Public.aspx?Site=7354290

Styrelsens svar:

Tack för möjligheten att lämna synpunkter angående ärende 2021/0079 SHBN, Förslag till detaljplan för mobilitetshus vid Rökeriområdet i Väsjön, Edsberg.

Edsängen Villaägareföreningen har inga synpunkter på det Mobilitetshus (det vi kallat för "Parkeringshus") som planeras i korsningen Slalomvägen och Edsbergs allé. Vi tycker det är bra att utrymmet där biltrafiken finns hålls ihop så att det inte behöver bli mer trafik än nödvändigt på Slalomvägen.

En synpunkt i samma anda är att planera området för avsläpp till skolan sker längs Slalomvägen. På bild 12 ser det ut att bli ett avsläpp "runt hörnet" upp mot parkeringsytan på gamla Rökeri-tomten. I tidigare beskrivningar av detaljplaner har det sett ut som att Slalomvägen mellan Edsbergs allé och gång och cykelväg till Edsängen varit bredare för att kunna innehålla en yta för kortare tids parkering eller yta för avsläpp till skolan. Vi önskar att hänsyn tas så att boende i Edsängen inte onödigt drabbas av ökade mängder av förorenad luft från avgaser eller ökade mängder ljud från biltrafik.

En fundering vi har är angående transformatorstation E1 på plankartan. Den ser ut att vara placerad utanför detaljplanens område. Hur sker beslut om infrastruktur utanför planlagt område. Är det legio att de tas med i beslut om andra fastigheter och detaljplaner?

Det är svårt att se exakt placering men vi gissar att det kommer behöva sprängas i berget som finns i dagen längs södra kanten på Slalomvägen. Finns det alternativ placering som skulle kunna innebära mindre miljöpåverkan och mindre ingrepp i naturen?


Vänligen

Edsängens villaägareförening g.m. MArtin Johnson