§ 1

Verksamhetsområde och ändamål

1. Föreningens verksamhetsområde är:
Blombacka och därtill gränsande område mot stadens centrum.

2. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och är förbundets organ på lokal nivå.

3. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intresse i enlighet med dessa stadgar samt de stadgar och riktlinjer, som gäller för Villaägarnas Riksförbund.

4. Föreningen skall särskilt genom medlemsvärvning verka för att öka antalet medlemmar.

5. Föreningen skall ingå i krets om sådan inrättas.

6. Föreningen skall med stöd av regionkansliet verka för att förbundets målsättningar uppnås.

7. Föreningen är en självständig juridisk person.

§ 2
Medlemskap

1. Förbundets medlemmar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att vara medlemmar i föreningen.

2. Med medlem jämställs person, som varaktigt sammanbor med medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje enskilt fall endast en av de sammanboende.

§ 3
Medlemsavgifter

1. Medlemsavgift utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet.

2. Medlemsavgift uppbärs av förbundet. Avgift för ansluten förenings egen verksamhet skall enligt förbundets stadgar utbetalas till föreningen senast två månader efter det den har kommit förbundskansliet tillhanda.

§ 4
Föreningsmöte

1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte.
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det - för att behandla viss angiven fråga - påfordras av medlemmarna, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte.
Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

2. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst 20 dagar i förväg.
Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet.

3. Medlemmar äger att till årsmötet inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

4. Styrelsen skall avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning

§ 5
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.

6. Behandling av verksamhetsberättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Behandling av revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet.

10. Besluta om arvode.

11. Fastställa antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

14. Val av övriga funktionärer.

15. Val av revisor och revisorsuppleant.

16. Utseende av valberedning.

17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

18. Övriga ärenden, som styrelsen föreslagit årsmötet.

19. Behandling av inkomna motioner.

20. Ärenden, som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar ta upp till behandling.

Vid extra föreningsmöte får - förutom punkterna 1-5 ovan - endast behandla den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats.

Beslut vid föreningsmöten fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högst antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut ska gälla. Vi lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Varje medlem har en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

§ 6
Styrelsen

1. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och högst ytterligare nio ledamöter jämte fyra suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Ordförande och vice ordförande utses för två år, dock skall vid val första gången halva antalet utses för ett år. Ledamöterna utses för två. Halv antalet utses dock vid val första gången för ett år. Suppleanter utses för ett år. Avgående ledamöter kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

2. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma och ge någon styrelsemedlem fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.

3. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets lut sammanställa dem i resultat och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmötet.

4. Styrelsen är beslutmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordförande.

§ 7

Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår är kalenderår.

Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen har att senast den 1 februari ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning.
Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter föreläggas årsmötet.

§ 8
Valberedning

Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§ 9
Stadgeändring och upplösning

1. Beslut om ändrig av dessa stadgar kan enbart fattas vi årsmöte. Sådant beslut är giltigt när de fattas antingen av årsmötet med tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möte med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möte skall vara ordinarie.

2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster vid vardera mötet.

3. Vi föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde.

---- x ----

Stadgar för Blombacka Villaägarförening fastställdes första gången den 5 juni 1952 och antogs efter ändringar och tillägg av årsmötet den 25 mars 1998.

Bo Lindquist Justerat: Gunilla Casserstedt Lundgren

Sekreterare Eva Bratland