Premium

Vad gäller för städdag?

Många samfälligheter har städdagar på höst och vår. Men vad gäller? Har samfällighetsföreningen rätt att ta ut avgift från medlemmar som inte deltar?

Vissa ser städdagen som en chans att knyta nya kontakter och bättra på grannsämjan. Andra ser den som ett nödvändigt ont man gärna undviker. Det kan också finnas giltiga skäl till att man inte är med på en städdag. Man kan exempelvis vara bortrest, sjuk eller ha fysiska hinder.

Städdag ger lägre boendekostnad

Det finns inget rätt eller fel när det gäller närvaro på städdagar, men en hög frånvaro kan i förlängningen påverka en förenings ekonomi. Om manfallet blir för stort kan arbetet behövas läggas ut på entreprenad – och det är i regel dyrt. Det kan i sin tur innebära att föreningen måste höja sin samfällighetsavgift, vilket kan leda till en höjd boendekostnad.

Städ- eller straffavgift är inte tillåtet

Många föreningar brottas med för få deltagare på städdagarna. För att råda bot på problemet har därför en del föreningar tagit ut så kallade städavgifter av de medlemmar som inte varit där. En del samfälligheter har också delat ut tidutsatta arbetsuppgifter till frånvarande medlemmar och utkrävt en avgift om inte arbetsuppgiften utförs inom utsatt tid.

Men enligt samfällighetslagen får en samfällighet inte ta ut städavgifter och det finns inga juridiska skyldigheter för en medlem att vara med på en städdag.

Läs hela artikeln här. (Kräver inlogg)