Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Styrelsens befattningar

Styrelsen i en samfällighetsförening brukar bestå av ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter. Här tittar vi närmare på de olika rollernas ansvar.

Ordförande

Ordföranden i föreningen har huvudansvaret för att förvaltningen fungerar. Hen ska kalla till och leda styrelsemöten samt har det yttersta ansvaret för att besluten blir verkställda. Ordföranden är också föreningens ansikte utåt

Det är viktigt att ordföranden har koll på vad som händer i föreningen, både praktiskt och ekonomiskt. Därför kan det vara bra att låta föreningens post gå till ordföranden och hen bör låta kassören redogöra för ekonomin vid styrelsemötena. Det är också ordförandens ansvar att informationen mellan styrelsen och medlemmarna fungerar bra i båda riktningarna.

 

Kassör

Kassören har hand om det ekonomiska i föreningen. Det är ofta en krävande roll som bland annat kan innebära att se till att medlemsavgifterna betalas in, ansöka om bidrag, göra utbetalningar, sköta föreningens bokföring och lämna kontrolluppgifter till föreningens medlemmar.

Kassören behöver också se till att det finns verifikationer för alla in- och utbetalningar, se till att skatter betalas, se till att det finns försäkringar för föreningens egendom och föra andelsförteckning. Att beställa delägarförteckning från oss brukar vara till hjälp.

Kassören lämnar budgetunderlag till styrelsen och ska naturligtvis hålla resten av styrelsen informerad om föreningens ekonomi. Varje år ska hen göra en årssammanställning.

Däremot är inte kassören ensam ansvarig för det ekonomiska. Det är alltid hela styrelsens ansvar att allting sköts på ett bra sätt och att lagar och regler följs.

 

Sekreterare

Sekreteraren förbereder styrelsemötet och skriver protokollet vid mötet. Hen ansvarar för att styrelsens beslut följs upp och ska förvara föreningens skrivelser.  Sekreteraren förbereder också föreningsstämman och ger förslag till verksamhetsberättelse.

Det är även här viktigt att tänka på att sekreteraren inte ensam är ansvarig för protokollen utan att de andra ledamöterna behöver se till att sekreteraren sköter sitt jobb för att inte själva bli ansvariga ifall det blir fel. Därför är det viktigt att fler personer läser igenom protokollet efter ett styrelsemöte ifall sekreteraren har missuppfattat något.

 

När ni väljer ny styrelse

Glöm inte att uppdatera kontaktuppgifter för posterna ordförande, sekreterare och kassör hos oss, på https://www.villaagarna.se/for-samfalligheter/andra-styrelseuppgifter/styrelseuppgifter/ 

För att uppdatera uppgifterna måste man kunna identifiera sig och därför nås sidan bara efter inloggning. Det är därför viktigt att någon sittande ledamot uppdaterar uppgifterna eller att föregående ledamot uppdaterar innan man lämnar över ”taktpinnen”. 
Vi behöver uppgifterna för att kunna skicka tidningen ”Villaägaren” till rätt person och ge den nya ledamoten kontaktnummer för inloggning på webben och möjlighet att ringa till rådgivningen och ställa frågor.