Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Studsmatta med nät
Studsmatta med nät

Studsmattor i Samfälligheter

Att hoppa studsmatta är som bekant ett populärt nöje och eftersom studsmattorna kräver en del plats är samfälligheternas grönområden i många fall intressanta som uppställningsplatser. Men vad gäller egentligen om studsmattor?

Kan en samfällighetsförening sätta upp en studsmatta på den mark man förvaltar? Och om en eller några enskilda medlemmar vill gå ihop om en matta, kan och får de då använda samfällighetens grönområde som uppställningsplats? Vilket ansvar har föreningen och dess styrelse om olyckan skulle vara framme? Ja, frågorna är många och här ska vi försöka reda ut några av begreppen.

Till att börja med betraktas en studsmatta som ett lekredskap om den är uppställd och avsedd att användas på en allmän plats vilket är normalfallet för ett grönområde eller lekplats förvaltad av en samfällighetsförening. Därav följer att en studsmatta är underkastade samma regler som andra lekredskap vad gäller underhåll, säkerhet och besiktningar m.m.

Vad sedan gäller möjligheten för en samfällighetsförening att sätta upp en studsmatta är utgångspunkten det förvaltningsändamål som gäller för föreningen. En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats och är det fråga om gemensamhetsanläggningar anger det s.k. anläggningsbeslutet detta ändamål. Om en förening med stöd av anläggningsbeslutet skall förvalta en lekplats har föreningen alltså möjlighet att sätta upp en studsmatta inom själva lekplatsen och ansvaret för underhåll, säkerhet och besiktningar m.m. hamnar på styrelsen.

Om olyckan skulle vara framme och någon skadas vid nyttjandet av studsmattan kan styrelsen bli skadeståndsskyldig om styrelsen anses ha varit vållande till skadan. Detta skulle kunna bli fallet om olyckan och skadan beror på t.ex. bristande underhåll eller att studsmattan i annat fall bedöms ha varit i ett bristfälligt skick.

I den samfällighetsförsäkring som ingår i serviceavtalet finns bl.a. momentet Ansvarsförsäkring vilket gäller om föreningen drabbas av skadeståndsanspråk för bl.a. personskador.

Då det gäller frågan om en eller några enskilda medlemmar kan använda samfällighetens grönområde som uppställningsplats för en studsmatta är utgångspunkten följande. Den mark som ingår i samfälligheten förvaltas av samfällighetens styrelse och får inte tas i anspråk av en eller några enskilda medlemmar för privat bruk. Ett beslut där styrelsen godkänner uppställning av en studsmatta på samfällighetens mark skulle därför kunna kritiseras med anledning av att den samfällda marken då anses privatiserad.

I praktiken kan det givetvis vara svårt att säga nej till en studsmatta framför allt om studsmattan inte inkräktar på annan avsedd användning av marken och studsmattan görs tillgänglig för alla. Mot detta står risken för skadestånd; i och med att studsmattan står på samfällighetens mark och styrelsen känner till att alla i området kommer att få använda den skulle föreningen eventuellt kunna anses medansvarig för skada som uppkommer vid nyttjandet av studsmattan.

I serviceavtalet med Villaägarnas Riksförbund ingår två gruppförsäkringar tecknade med Länsförsäkringar Stockholm.

Med ett serviceavtal har samfällighetsföreningarna därmed dels en försäkring för den egendom man förvaltar, dels en ansvarsförsäkring vid skadeståndsanspråk för person- eller sakskador samt även den viktiga styrelseansvarsförsäkringen för ledamöterna i föreningens styrelse.

Utöver detta är medlemmarna/medlemsfamiljerna i samfällighetsföreningen olycksfallsförsäkrade under arbete på uppdrag av samfällighetsföreningen.


Omfattningen av försäkringarna framgår av våra produktblad.

Villaägarnas samfällighetsförsäkring

Villaägarnas olycksfallsförsäkring