Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

domargavel
Händer gestikulerar framför dator
domargavel

Så går en årsstämma till

Samfällighetsföreningar brukar normalt hålla en ordinarie stämma varje år. När denna så kallade årsstämma ska hållas, och vilka frågor som ska avhandlas, framgår av föreningens stadgar. Här får du en översikt av vad du bör känna till.

När ska årsstämman hållas?

Samfällighetsföreningar håller oftast årsstämma på våren, men det kan variera. Föreningar där en stor andel är sommarboende, exempelvis vägföreningar, kan ha den närmare sommaren. När på året som ordinarie stämma ska hållas finns reglerat i föreningens stadgar. Vanligtvis ska kallelse skickas minst 14 dagar före stämman.

Vad avhandlas under en årsstämma?

I kallelsen ska det finnas en dagordning där det tydligt framgår vilka frågor man ska fatta beslut om. Det ska också finnas en förteckning över relevanta beslutsunderlag så att medlemmarna kan komma väl förberedda. Det räcker att hänvisa till var man kan ta del av dessa beslutsunderlag. Exempel på underlag är:

 • Förvaltningsberättelse
  (en översikt av föreningens verksamhet och resultat under det gångna året)
 • Ekonomisk redovisning
  (visar intäkter och aktuell ekonomisk ställning)
 • Budget
  (kallas i dessa sammanhang för inkomst- och utgiftsstat)
 • Debiteringslängd
  (en förteckning över föreningens medlemmar med namn och fastighetsbeteckning samt andelstal)
 • Motioner
  (inkomna förslag från olika medlemmar)

Vanliga obligatoriska beslutspunkter på dagordningen är:

 • Godkänna förvaltningsberättelse och budget
 • Besluta om styrelseledamöternas ansvarsfrihet för det gångna året
 • Val av styrelse
 • Val av valberedning

Under stämman bör man inte fatta beslut om sådant som tas upp under punkten övriga frågor. Detta för att medlemmarna ska ha möjlighet att sätta sig in i frågan inför beslut.

Hur fattas beslut på en stämma?

Varje fastighet har en röst. Om fastigheten ägs av fler personer ska samtliga vara närvarande eller representerade av ombud med fullmakt. Vanligtvis är det en delägare i samma fastighet som agerar ombud. Om ingen från en fastighet kan närvara bör samtliga ägare underteckna ombudets fullmakt. Ett ombud kan bara representera en fastighet (utöver sin egen). Ombudet behöver dock inte vara en medlem i föreningen.

På föreningsstämmor fattas vanligtvis beslut med så kallad acklamation, det vill säga att en majoritet ropar “ja”. Dock kan en deltagare begära rösträkning innan beslutet klubbas. Även ordförande kan välja kompletterande rösträkning om det inte är tydligt vilken sida som är i majoritet.

I de flesta frågor fattar man beslut med enkel majoritet, alltså minst hälften av de avgivna rösterna. I vissa frågor, till exempel stadgeändringar, krävs kvalificerad majoritet med två tredjedelar av rösterna.

I frågor som rör ekonomi kan man även ibland använda så kallad andelstalsmetod, då fastigheter med större andelstal har fler röster.

Kan vi genomföra stämman digitalt?

Vanligtvis ska stämmor vara fysiska möten, men under rådande pandemi kan de hållas helt digitalt. Ett verktyg för en sådan digital stämma är appen Parcap. Medlemmarna identifieras med hjälp av mobilt BankID och sedan kan stämmans olika moment genomföras säkert och enkelt med bland annat videomöte, talarordning och omröstning med resultat i realtid.

Som servicekund till Villaägarna får din förening 20 procents rabatt på tjänsten. Lär mer om Percap.

Vad händer efter årsstämman?

Efter ordinarie föreningsstämma fortsätter verksamheten utifrån de beslut som fattats. Vid behov kan också ytterligare stämmor hållas under året.