Kan vi ha laddstation för elbilar
samfällighetens parkering?

Intresset för elbilar är stort och engagerar. Antalet frågor till vår rådgivningsavdelning om laddstationer för elbilar ökar. Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin reder ut vad som gäller.

När allt fler skaffar elbilar ställs samfällighetsföreningar inför önskemål om möjligheter till att kunna ladda elbilar i samband med samfällighetens parkeringslösning.

Nytt anläggningsbeslut kan krävas

Men detta är inte helt upp till föreningen att besluta över. När samfälligheten bildades upprättades ett anläggningsbeslut av lantmäteriet. I det regleras vad samfälligheten får ha för gemensamma anläggningar och förutsättningarna för dem. Sannolikt kan samfälligheten inte anordna laddningsstationer utan att det står i anläggningsbeslutet att den typen av anordning ska finnas. Innehållet i anläggningsbeslutet, med avseende på ändamål, kan bara förändras genom en ny lantmäteriförrättning enligt Anläggningslagen.

Två villkor

Går det då att föra in laddningsanordningen i anläggningsbeslutet? Det finns ett par viktiga villkor som måste vara uppfyllda.

1. Väsentlighet

Den nya anläggningen måste ha betydelse för fastigheterna och för det ändamål som fastigheterna används för, säger Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin.

Väsentlighetsvillkoret går att avtala bort om det inte är uppfyllt men det förutsätter att samtliga medlemmar, inte bara någon viss majoritet, är överens om detta.

2. Båtnad

Båtnad betyder ungefär ”nytta” och innebär att fördelarna för fastigheterna ska överväga nackdelarna med beaktande av de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.

- Detta villkor går inte att avtala bort och skulle kunna vara svårt att komma runt om tillgång till, och ansvar för, laddare för elbilar inte i tillräcklig stor utsträckning kan antas vara värdehöjande för en fastighet. Detta har dock, vad vi känner till, ännu inte varit uppe för prövning i någon domstol, säger Eric Bodin.

Vem vet om elbilen är här för att stanna

I själva definitionen av gemensamhetsanläggning ingår att den ska vara av stadigvarande betydelse. I dag är det oklart om elbilsladdning är något som kommer vara aktuellt under överskådlig tid och alltså något som är av stadigvarande betydelse. För ett antal år sedan så var etanol ett populärt drivmedel men det är det inte längre. Vem vet hur länge elbilen är aktuell? Den är inte tillräckligt etablerad på marknaden för att vara stadigvarande.

Mer tvetydig är frågan om medlemmar får koppla in sin elbil i eluttag inuti gemensamma garage. Laddning faller inte inom ändamålet ”garage” men kan samfälligheten förhindra att medlemmarna använder eluttagen för laddning?

Finns det inte någon individuell mätning så kommer elkostnaden för laddningen att slås ut på alla medlemmar efter andelstal, vilket förstås blir ett irritationsmoment för övriga. Trots att anläggningen används på ett sätt som inte var tänkt från början är det dock svårt att se någon juridisk möjlighet för samfälligheten att förbjuda eller beivra detta.

- Ibland kan laddning av elbilar däremot kräva sådana kapaciteter att det inte är optimalt att använda ett vanligt vägguttag. I det fallet kan medlemmen antagligen bli ersättningsskyldig för skador som uppstår på samfällighetens ledningar då medlemmen använt gemensamhetsanläggningen på ett sätt som står i strid mot anläggningsbeslutet, säger Eric Bodin.

Kan bli enklare i framtiden

Det finns alltså en viss problematik kring elbilar i samfälligheter. Om elbilar skulle bli mer norm än undantag i framtiden kan förutsättningarna ändras eftersom villkoren i Anläggningslagen då skulle kunna vara uppfyllda på ett annat sätt.

Sammantaget verkar det som att elbilsladdarna än så länge kan vara svåra att passa in i samfälligheternas förvaltning.

Trygghet med
Villaägarnas Samfällighetsservice

Ett serviceavtal med Villaägarna ger din samfällighetsförening tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete. Det ger också ett bra skydd om något skulle hända.

Teckna avtal  

Få offert för din samfällighet