Expertrådgivningen svarar

Ska en samfällighet deklarera? Vad gör man om en medlem inte betalar årsavgiften? Kan vi bli tvingade in i en ny gemensamhetsanläggning?

Fråga:
Några fastighetsägare i grannskapet vill att vi inrättar en gemensamhetsanläggning för väg och VA i området. Kan vi bli tvingade att delta i en ny gemensamhetsanläggning?

Svar:
Anläggningsförrättningar kan genomföras med tvång om vissa rekvisit är uppfyllda. Anläggningen måste fylla en väsentlig funktion för varje fastighet och innebära en värdeökning totalt sett för de deltagande fastigheterna. Noteras bör att det är fastigheternas och inte ägarnas behov som avses baserat på hur fastigheten typiskt sett används. Lantmätaren ska också bedöma om fastighetsägarna i allmänhet motsätter sig inrättandet och har beaktansvärda skäl för det samt tillse att anläggningen placeras och utformas på bästa sätt.

Fråga:
Vilka skatteregler gäller för en samfällighetsförening? Är föreningen skyldig att deklarera?

Svar:
Flertalet samfällighetsföreningar är inte skattskyldiga och behöver därför inte betala skatt. Skattskyldigheten ligger istället på delägarna i samfälligheten (medlemmarna). Skattskyldighet föreligger endast beträffande föreningar som förvaltar samfälligheter som taxerats som särskild taxeringenhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet.Är samfällighetsföreningen skattskyldig enligt ovannämnda regler gäller att den löpande beskattningen sker hos föreningen. Statlig inkomstskatt utgår med f n 22 % (inkomståret 2018) av den beskattningsbara inkomsten.

Hos övriga samfällighetsföreningar, däribland föreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar, sker beskattningen uteslutande hos delägarna. Inkomster av räntor och dylikt behöver inte inkomstdeklareras om beloppet understiger 600. kronor per år och fastighet. Om föreningen säljer tillgångar ska även de tas upp till beskattning hos delägarna.

För mer ingående information om skattefrågor rekommenderas Skatteverkets broschyr SKV 293 "Skatteregler för samfälligheter".

Fråga:
Hur ska föreningen förfara för att få in obetalda medlemsavgifter? Kan föreningen kontakta kronofogden?

Svar:
Om medlemmarna inte heller efter påminnelse betalar är styrelsen skyldig att använda de tvångsmedel som finns, dvs. i första hand vända sig till kronofogden. Formellt föreligger ingen skyldighet att skicka påminnelse utan indrivning kan ske direkt efter förfallodagen. Det är dock lämpligt att tillämpa normal inkassosed, vilken innebär att åtminstone en påminnelse görs. Debiterat och förfallet belopp är omedelbart exigibelt enligt 46 § andra stycket SFL och 3 kap 1 § första stycket 7 punkten utsökningsbalken. Verkställighet pga debiteringslängd kan enligt en dom i HD (NJA 1987 s 46) inte omfatta indrivningskostnader och dröjsmålsränta.

 

Rådgivning för samfälligheter

Telefon: 010-750 01 00
Ställ en fråga till rådgivningen
Kom ihåg att ha ditt kontaktnummer tillhands.

Öppettider under jul och nyår
Telefonrådgivningen (juridiska och byggnadstekniska) 
har stängt under följande dagar:

Onsdagen den 23 december
Måndagen den 28 december - onsdagen den 30 december
Tisdagen den 5 januari