Mynt i rader och i glasburk
Mynt i rader och i glasburk
Premium

Fond för framtida underhåll av gemensamhetsanläggning

Förvaltar er samfällighet vatten- och avloppsledningar? En parkeringsplats eller lekplats? Då kan ni behöva avsätta pengar i en fond för att säkerställa framtida underhåll.

Om er samfällighet förvaltar gemensamhetsanläggningar av större värde eller kommunalteknisk natur ska ni enligt lag avsätta medel i en fond. Syftet med fonden är att de som använder anläggningen - av rättviseskäl - också ska betala för dess slitage, och genom fonden säkerställa dess framtida underhåll.

Vilka anläggningar kräver underhålls- och förnyelsefond?

Exempel på anläggningar av kommunalteknisk natur är vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmesystem, parkeringsplatser, lekplatser och grönområden. Exempel på anläggningar av större värde - som inte är kommunaltekniska - är simbassäng, tennisbana, förråd, garage och gemensamhetslokal.

Ni kan själva bestämma hur stora avsättningar ni ska göra, men en minsta avsättning anges i lantmäteriets normalstadgar. Enligt samfällighetslagen ska ni också ange grunderna för fondavsättningen i era stadgar.

Upprätta en underhålls- och förnyelseplan

För att veta hur stora avsättningar ni behöver göra upprättar ni en underhålls-och förnyelseplan. Planen ska innehålla information av betydelse för att kunna bedöma fondavsättningarnas storlek. Exempelvis anläggningarnas värde, ålder och beräknad livslängd, hittills utförda underhållsarbeten och uppskattat underhållsintervall.

Planen bör ses över och uppdateras regelbundet, helst till varje årsstämma. Beloppet för avsättningar redovisas i utgifts-och inkomststaten, alltså föreningens budget, som läggs fram och godkänns av stämman.

I vår informationsfolder “Underhålls- och förnyelsefond” hittar du mer information om denna fond och hur ni beräknar storleken på de avsättningar som ska göras.