Gul Villa i grönskande område
Vit bil med fälg och sidospegel
Vit bil med fälg och sidospegel
Premium

Får vem som helst parkerasamfällighetens mark?

Har ni problem med extern trafik på samfällighetens mark? Kanske parkering som hindrar framkomligheten? Här går vi igenom vad som gäller.

Man skiljer mellan offentligrättslig parkering (på gata och andra allmänna platser) och privaträttslig parkering (övrig mark). Gränsen är dock inte helt skarp - privaträttslig parkering kan ske på kommunal så kallad gatumark och offentligrättsliga regler kan gälla för parkering på privat så kallad tomtmark.

Kolla upp lokala föreskrifter

Offentligrättslig parkering är reglerad i lagar och förordningar, samt lokala trafikföreskrifter. De senare kan finnas även inom områden med enskilda vägar. Kontakta därför kommunens trafiknämnd för att höra vad som gäller i er samfällighets område.

Viktigt med tydlig skyltning

Med undantag för eventuella lokala trafikföreskrifter finns inga författningsbestämmelser för privaträttslig parkering. Ni som samfällighet bestämmer då själva villkoren för vägar och annan mark ni förvaltar. Villkoren för parkering, eller förbud mot parkering, måste dock tydligt framgå av skyltning. Det ska också finnas en tilläggstavla med namn och telefonnummer till er förening eller den som övervakar parkeringsreglerna. Genom att passera skylten och därefter parkera fordonet har fordonsföraren accepterat villkoren och ingått ett avtal med samfälligheten.

Regler för hur skyltningen ska göras finns i Vägmärkesförordningen.

Kan vi bötfälla för felparkering?

Om någon bryter mot era parkeringsvillkor kan ni ta ut en så kallad kontrollavgift. Bestämmelser kring det regleras i lagen (1984:318) och förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Där framgår också vilka villkor samfälligheten - markägaren - måste uppfylla.

Kontrollavgiften får inte vara högre än kommunens avgift för felparkering, och inte uppenbart oskälig med hänsyn till omständigheterna. Ni kan heller inte kräva både kontrollavgift och parkeringsavgift. En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn, dock måste det gå minst sex timmar innan en ny avgift kan tas ut för samma olovliga parkering.

Men om föraren inte betalar?

Betalningsuppmaningen ska överlämnas till föraren eller ägaren, alternativt fästas på fordonet. Föraren och ägaren svarar sedan solidariskt för att avgiften betalas. Om ni inte får betalt skickar ni först en påminnelse innan ni tar frågan vidare till inkasso. Om ni ändå inte får betalt kan ni väcka talan mot föraren vid tingsrätten inom två år från förseelsen.

Får vi flytta ett fordon?

Om ett registrerat fordon varit parkerat i strid mot samfällighetens villkor – eller förbud – under minst sju dygn i följd, har ni rätt att flytta det. Ni kan även flytta fordonet om det orsakar problem med framkomlighet, försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på er samfällighets vägar. Vad som gäller framgår av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon.

Oftast är det polismyndigheten eller en kommunal myndighet som meddelar och verkställer beslut om flyttning. Ni bör därför kontakta någon av dessa myndigheter för att få flyttningen genomförd.

Vem kan vi anlita?

När det gäller den praktiska hanteringen av parkeringsfrågorna kan ni exempelvis anlita ett parkeringsbolag. De kan ta fram lämpliga parkeringsregler och blanketter, samt sköta övervakningen. Som ersättning för övervakning tar de ofta kontrollavgifterna för de felparkerade fordonen.

Ni som samfällighet ansvarar dock för att den som övervakar bestämmelserna, exempelvis ett parkeringsbolag, ska ha "för ändamålet lämplig utbildning". Exakt vad som avses är oklart, men ett minimikrav borde vara att de känner till de bestämmelser som finns i den aktuella lagen och trafiksäkerhetsverkets anvisningar.