Barn laddar elbil på uppfart
Parkering för bostadsområde
Parkering för bostadsområde

Ladda elbil i samfällighet – vad gäller?

När allt fler skaffar elbil vill många medlemmar i samfälligheter ha tillgång till laddstolpe i anslutning till hemmet. Men hur ska det gå till? Villaägarna presenterar alternativen.

Det finns i grunden tre alternativ för en samfällighet att installera laddstolpar. Men frågan är inte enkel och det finns mycket att ta hänsyn till inför beslutet.

Anläggningsbeslutet styr möjligheterna

I de flesta samfälligheter finns en eller flera gemensamhetsanläggningar, som ägs av flera fastigheter tillsammans. Det kan vara till exempel vägar, garage eller parkeringsplatser. 

En gemensamhetsanläggning inrättas formellt genom att lantmäterimyndigheten fattar ett så kallat anläggningsbeslut. Beslutet definierar ändamål, vad som ska ingå i anläggningen och hur fastigheterna gemensamt ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den. Det är detta beslut som bestämmer om möjlighet finns att installera laddstolpar i samfälligheten.

Laddstolpe i samfällighet – tre alternativ

1 Installera laddstolpar med befintligt anläggningsbeslut

Finns redan en gemensamhetsanläggning för parkering eller garage är den första frågan om det är möjligt att komplettera den med laddstolpar, inom ramen för det befintliga anläggningsbeslutet. Nuvarande underrättspraxis svarar oftast nej på den frågan, men det saknas avgörande från högre instans.

2 Installera laddstolpar med nytt eller ändrat anläggningsbeslut

Om nuvarande anläggningsbeslut inte tillåter installation av laddstolpar i befintlig gemensamhetsanläggning, kan anläggningsbeslutet ändras för att göra det möjligt. Det kan ske genom en ändring i den befintliga gemensamhetsanläggning som rör alla fastigheter – även de som har ägare som inte är intresserade. Det är nämligen möjligt att tvångsansluta fastigheter till en gemensamhetsanläggning, om fastigheten anses ha ett väsentligt behov av en sådan.

Vill samfälligheten inte gå vägen att tvångsansluta alla fastigheter, finns ett annat alternativ: Att bilda en ny gemensamhetsanläggning eller en sektion i den befintliga gemensamhetsanläggningen bara för de fastigheter vars ägare är intresserade.

På så sätt kommer bara de fastigheter vars ägare vill ta del av anläggningen att tilldelas andelstal – och därmed stå för kostnaderna. För detta alternativ krävs ett nytt eller ändrat anläggningsbeslut för den nya anläggningen eller sektionen.

3 Installera egen laddstolpe för medlem i samfälligheten

Ett sista alternativ för att möjliggöra laddning av elbil i samfälligheten, är att en enskild medlem sätter upp egen laddstolpe. Vad vi kan se finns inga juridiska hinder för det och det skulle kunna göras utan ändring av anläggningsbeslutet. Men i praktiken kan det bli besvärligt. Laddstolpen får inte utgöra praktiska hinder för övriga medlemmar i samfälligheten, och heller inga ökade kostnader.

I vanliga fall när det gäller el i garage betalar alla medlemmar enligt sina andelstal – alltså inte efter vad de förbrukar. Eftersom det kommer att upplevas som orättvist måste även frågan om hur kostnaderna ska fördelas på ett rättvist sätt hanteras.

Dessutom bör man som samfällighet fundera över vad det skulle innebära om fler medlemmar vill installera laddstolpar. Enligt likhetsprincipen ska alla medlemmar behandlas lika, men många stolpar kan innebära en stor belastning på elsystemet, som i sådant fall kan behöva uppgraderas. Och handlar uppgraderingen om att anpassa elsystemet för att möjliggöra elbilsladdning kräver det förmodligen ett ändrat anläggningsbeslut.