Lagbok på båt
Premium

Debiteringslängden avgörande vid uttaxering

Medlemmarna ska bidra till förvaltningen av den samfällighet där de har andelstal. Storleken på bidraget anges i en debiteringslängd som måste läggas fram vid föreningsstämma för att vara giltig.

Medlemmars skyldigheter att göra rätt för sig ekonomiskt är reglerat i lagen om förvaltning av samfälligheter. Uttaxering innebär, om inte stadgarna säger annat, att styrelsen utifrån utgifts- och inkomststat (budget) och medlemmarnas andelstal upprättar en debiteringslängd och lägger fram denna på stämman.    

Andelstal styr medlemsbidrag   

Medlemmen, fastighetsägaren, betalar alltså avgift utifrån sin delägarfastighets andel i gemensamhetsanläggningen. Andelstalen framgår av anläggningsbeslutet.  

Om inte stadgarna föreskriver någon annan ordning för uttaxering sker denna genom att en debiteringslängd med respektive medlems stipulerade bidrag upprättas och framläggs på föreningsstämman.    

Krav för betalningsskyldighet

Om debiteringslängd inte upprättas eller upprättas felaktigt finns ingen bindande betalningsskyldighet för medlemmarna. En medlem som struntar i att betala sin del kan därmed tvinga föreningen till att på en ny föreningsstämma göra om hela uttaxeringen.  

Debiteringslängden är således av avgörande betydelse för medlemmarnas skyldigheter att erlägga bidrag genom uttaxering.  

Om medlem inte betalar  

Om uttaxering sker på rätt sätt och en medlem inte betalar kan styrelsen vända sig till kronofogdemyndigheten för utmätning i medlemmens fastighet. Uttaxeringen med en korrekt debiteringslängd har då samma status som en lagakraftvunnen dom och föreningens fordran har högre prioritet än fordringar med pantbrev som säkerhet.

Avgiftssystem kan ersätta andelstal  

Andelstalen för driften kan ersättas med ett avgiftssystem, det vill säga att kostnaderna fördelas genom att avgifter tas in för anläggningens utnyttjande. Grunderna för avgiftsberäkningen ska i så fall fastställas vid lantmäteriförrättningen och framgå av anläggningsbeslutet. Avgifterna ska faktureras och ingår inte i själva uttaxeringen.