Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Klubba
Kvinna skriver på avtal
Människor pratar och skrattar i folksamling
Kvinna skriver på avtal

Ansvarsfrihet för styrelsen - vad gäller? 

Beviljande om ansvarsfrihet är en obligatorisk punkt på ordinarie årsstämma. Ett ja innebär att medlemmarna godkänner styrelsens förvaltning under året.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för anläggningarnas säkerhet och funktion och för att lagar, författningar och stadgar följs. Om styrelsen eller enskilda styrelseledamöter uppsåtligen eller av oaktsamhet fattar beslut eller vidtar åtgärder som ekonomiskt skadar föreningen eller enskilda medlemmar kan de bli skadeståndsskyldiga. Ett exempel kan vara att styrelsen gör en dålig upphandling utan stöd av stämmobeslut.

Vad innebär ansvarsfrihet?

Om stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet innebär det att den godkänner styrelsens förvaltning. De avstår då också från att ställa skadeståndskrav för ekonomiska skador som styrelsens ledamöter kan ha orsakat.

Individuellt ansvar för ledamöter

Ansvarsfrihet ges till varje enskild styrelsemedlem. En medlem kan beviljas ansvarsfrihet medan en annan inte får det.

Minoritet kan väcka skadeståndstalan

Beslut om ansvarsfrihet fattas av stämman med enkel majoritet. Det räcker alltså att hälften av de röstberättiga medlemmarna röstar ja. Om minst en tiondel av de röstberättigade röstar mot ansvarsfrihet kan dock minoriteten väcka skadeståndstalan.

Skadeståndskrav inom ett år

Om en eller fler styrelsemedlemmar inte beviljas ansvarsfrihet kan föreningen, eller den minoritet som röstat mot ansvarsfrihet, väcka en så kallad skadeståndstalan i domstol. Detta måste ske inom ett år. Om stämman inte har beslutat att gå vidare med skadeståndskrav, får den nya styrelsen avgöra om skadeståndstalan ska väckas. Om en minoritet röstat mot att bevilja ansvarsfrihet kan den dock ta frågan vidare på egen hand.  

Uppgörelse istället för stämning

I stället för att väcka skadeståndstalan mot styrelsen kan stämman besluta om en uppgörelse. Föreningen kommer då överens med den eller de skadeståndsansvariga att betala ett visst skadeståndsbelopp. Även här kan en minoritet med en tiondel av de röstberättigade rösta emot. Om en minoritet eller enskild föreningsmedlem för skadeståndstalan för föreningens räkning, kan någon uppgörelse inte träffas utan dennes samtycke. Endast stämman kan fatta beslut om uppgörelse.

Om beslutet fattats på fel grunder

Även om styrelsen beviljats ansvarsfrihet kan föreningen, vanligtvis via en nyvald styrelse, kräva ersättning från en avgående. Det är ovanligt och sker bara om tidigare beslut om ansvarsfrihet grundar sig på felaktiga uppgifter. I de fall ansvarsfrihet beslutats utifrån oriktiga eller ofullständiga uppgifter måste skadeståndstalan väckas inom fem år från slutet av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan fattades eller vidtogs.

Svårt att få skadestånd

För att styrelsen eller enskilda styrelseledamöter ska anses vara skadeståndsskyldig krävs att de uppsåtligen eller av oaktsamhet skadat föreningen. Bevisbördan ligger hos föreningen, eller den enskilde som för skadeståndstalan, och i allmänhet ställer domstolen höga krav på bevisning.

Om skadeståndskravet beviljas kan föreningen få ersättning för den ekonomiska förlust som styrelsen orsakat. Om skadeståndstalan förs för föreningens räkning via styrelsen eller som en minoritetstalan går skadeståndet till föreningen. Grundas skadeståndet på en ekonomisk skada för enskild går skadeståndet till denne.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.