Välkommen till Verköns Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Styrlsen vill med denna hemsida ge alla i området en samlad information om samfälligheten och dess förvaltning. Vi tror även att de som varit med sedan starten 1974 kan behöva en påminnelse om vad som gäller inom vårt bostadsområde.
Begreppet Samfällighet används för att beteckna den egendom som ägs gemensamt av flera fastigheter.

Verköns samfällighet bildades genom ett anläggningsbeslut 1975.
Anläggningsbeslutet definierar vad som ingår i samfälligheten. Detta är inom kvartersgator, gångvägar, parkeringsplatser, garage, P-däck, lekplatser, kvartersgård, grönområden, vattenledningar, avlopp och ytterbelysning. Allt detta äges gemensamt av samtliga 180 enskilda fastighetsägare på Stora Kronogårdsgatan och Legendgatan (jämna nummer). Alla fastighetsägare har lika tillgång till och anses ha samma nytta av samfälligheten, och skall därför bidra lika mycket var och en till skötsel och underhåll. (Lika delningstal). (Länk till anläggningsbeslut och stadgar eller under särskild flik). Samfälligheten sköts av Verköns Samfällighetsförening, där samtliga fastigheter är medlemmar.

Varje fastighet har en röst på föreningsstämman. Stämman utser styrelse som har ansvar för löpande skötsel och underhåll. I sin verksamhet måste föreningen följa Samfällighetslagen, som begränsar föreningens verksamhetsområde och reglerar förhållandet mellan de enskilda fastighetsägarna och samfälligheten.
Föreningen har också egna stadgar, som är registrerade hos lantmäterimyndigheten. Verköns Samfällighetsförening är lagfaren ägare till den mark som ingår i samfälligheten.
Fastighetsbeteckningen för Verköns Samfällighet är Backa 766:800.