Garage Väggabacken

2017-06-12 Nu har äntligen bytet av garageportarna startat på väggabacken! Längst ner på sidan finns bilder bifogade på garagen före och efter byte. Inom kort kommer styrelsen att skicka ut garageregler. Det är viktigt att vi tillsammans försöker följa dessa regler!

Väggabackens samfällighet – Garageregler

Ägandeförhållanden
Väggabackens samfällighets garagelängor ägs av Väggabackens samfällighet och upplåts enbart till fastighetsägare som är delägare i samfällighetsföreningen. Delägare dvs fastighetsägare i samfälligheten erbjuds ett garage samt två stycken fjärrkontroller till garageporten.

Du får inte hyra ut, låna ut, eller byta garage utan att samfällighetens styrelse godkänt detta.

Du som samfällighetsmedlem är ansvarig för det garage du disponerar.

Avgift för garagen ingår i den månadsavgift du betalar till föreningen. Det är föreningen som försäkrar garagen så ingen behöver ha garage som tillägg i sin privata villaförsäkring.

Skötsel
Garaget får endast användas för normalt garageändamål.

Behandla ditt garage väl – som om du själv ägde det – så minskar du kostnaden för drift, underhåll och framtida renoveringar. Det är alltid i slutändan du via samfällighetsföreningen som betalar.

Stäng och lås garageporten när du lämnar garaget mer än för ett ögonblick och håll reda på fjärrkontrollen.

Du får inte förvara brandfarliga ämnen, eller något som är attraktivt för skadedjur eller till olägenhet för dina grannar i garaget.

Motorvärmare eller annan värmande utrustning får endast anslutas med timer.

Inga elinstallationer får göras utan föreningens tillåtelse. Elinstallationer får endast utföras av fackman.

Du får inte ansluta frysboxar eller annat strömkrävande i garaget, det kan innebära högre elkostnader för föreningen.

Underhåll
Väggabackens samfällighet är ansvarig för garagens skick och funktion, medan den som garaget upplåtits till ansvarar för garagets/garageportens löpande driftsunderhålloch för att garaget används för avsett ändamål.

Styrelsen måste därför - för alla medlemmars bästa och av rättsliga skäl - ha kontroll över vilken fastighetsägare som disponerar respektive garage genom angivet nummer på garaget samt ställa krav på att samfällighetens garageregler följs av alla.

Portautomatik är de enda fasta installationer som generellt av styrelsen godkänns i ditt garage.

Styrelsen förväntar sig att du sköter om garageporten, stuprör etc. som hör till det garage du disponerar.

Du själv är ägare till övriga installationer som hyllor och eventuella innerväggar. Samfälligheten har inget ansvar för dessa, och styrelsen kan – om de är till olägenhet för samfälligheten eller dina grannar – begära att du snarast återställer garaget till samfällighetens normalskick.

Felrapportering
Den garaget upplåtits till ansvarar för rapportering av eventuella skador eller skadedjur, till samfällighetens styrelse. Kostnad för reparation eller dylikt betalas av samfällighetsföreningen om skadan inte orsakats genom felhantering eller misskötsel av garagerättsinnehavaren, då är garagerättsinnehavaren skyldig till att bekosta reparationen själv.

Samfälligheten upplåter varje garage med två stycken fjärrkontroller. Dessa fjärrkontroller är liksom garagen, samfällighetens egendom. Om någon fjärrkontroll förkommer måste samfälligheten byta lås för att skydda såväl den garagerättsinnehavarevars nyckel förkommit, som

övriga garagerättsinnehavare i samma garagelänga.

Lås byte sker på garagerättsinnehavaresbekostnad.

Utträde ur samfälligheten
Vid försäljning av fastigheten skall alltid garaget vara städat och fjärrkontrollerna överlämnas samt denna information om samfällighetens garageregler, till den nya garagerättsinnehavaren. Saknar försäljaren denna information kontaktas styrelsen.

 

Väggabackens samfällighetsförening