Informations- och trivselregler

Informations- och trivselregler för URD:s samfällighet, Täby kyrkby.

Version 1, 2017-10-09

Varför har vi regler?
I många fall handlar regler om saker som är rena självklarheter, men det självklara är inte alltid självklart för alla. Ibland är regler därför ett nödvändigt ont. Tillsammans äger vi vår samfällighet och dess fastigheter, vilket medför både rättigheter och skyldigheter. Vårt boende består av mer än det egna parhuset. Umgänget med grannar, hur vi hanterar garageplatser, gemensamma utrymmen, lekplats med mera är betydelsefulla. Om vi gemensamt strävar efter att vara aktsamma om såväl människa och hus som gårdsmiljö och växlighet så får vi ett trevligt område. På de följande sidorna kan du se vad vi medlemmar i URD:s samfällighet har beslutat skall gälla för regler. Det vi tycker är viktigast och mest nödvändigt tar vi upp här.

Inledning
Reglerna är fastställda av extra föreningsstämma och utgör ett komplement till stadgarna. Styrelsen välkomnar Er till URD:s Samfällighet och hoppas att ni ska trivas i vår gemenskap. För vår gemensamma trevnad vill styrelsen informera om viktiga trivselregler som alla boende förväntas följa samt informera sina gäster om. Syftet med reglerna är att främja trygghet, trivsel, säkerhet och omtanke för varandra inom URD:s Samfällighet. Samfällighetens område omfattar allt “innanför bullerplanket” samt en kort bit utanför. Se utdrag från Lantmäteriet nedan: (bild kommer)

Det är angeläget att alla medlemmar lojalt ställer upp på dessa trivsel- och ordningsregler. Som fastighetsägare är du per automatik medlem i samfällighetsföreningen som gemensamt förvaltar de olika samfälligheterna som Lantmäteriet har upprättat för vårt område. I egenskap av fastighetsägare ingår ni i samfälligheten som förvaltar områdets alla garage, parkeringsplatser, lekplats och gemensamma parkområden. Här ingår även hela områdets gatu- och garagebelysning. I förvaltningsansvaret ingår även snöröjning, väghållning och ordningshållning på samfällighetsföreningens områden.

Det är viktigt att vid fastighetsförsäljning informera ny ägare om dessa trivsel- och ordningsregler av den säljande fastighetsägaren. Säljare och köpare har ett gemensamt ansvar att anmäla namn på lagfaren ägare, adress, mobilnummer och tillträdesdatum för tillträdande köpare till styrelsen. Detta för att korrekta uppgifter skall finnas i samfälligheten samt för att säkerställa att inga feldebiteringar sker.

Allmänt
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av samfälligheten och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även trivsel- och ordningsfrågor. Det förutsätts att fastigheter inom detaljplanelagt område hålls i vårdat skick. Som medlem i URD:s Samfällighet har medlem i samband med förvärvet av medlemsfastigheten tagit del av antagna trivsel- och ordningsregler i URD:s Samfällighet. Dessa har man som medlem skyldighet att känna till och rätta sig efter. Reglerna gäller inte enbart den som står som fastighetsägare, även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster. Den som har valt att bosätta sig inom samfällighetens område har indirekt valt att acceptera fastställda normer och regler. Har medlem funderingar över något som tas upp i dessa regler är denne välkommen att kontakta någon av representanterna i styrelsen.

Övergripande skall varje medlem i samfälligheten beakta följande:

 • Av trivselskäl måste varje medlem visa hänsyn och gott omdöme gentemot grannar och miljön i omgivningen.
 • Den del av tomten som syns från vägen och/eller grannen måste vara normalstädad.
 • Inom vårt område ska ingen tomt ha karaktären av bilverkstad, byggföretag, åkeri eller motsvarande. En tomt som ger ett skräpigt intryck är inte acceptabel ur trivsel- och miljösynpunkt.
 • Tänk på att områdets allmänna intryck även indirekt påverkar prisnivån på våra fastigheter.

Garage- och parkeringsplatser
− Till varje fastighet hör en garageplats. Garageplatsen ägs av samfälligheten gemensamt och ingår i samfällighetsavgiften. Parkeringsplatserna och de övrigt begränsade ytorna som används till parkering i området är gemensamma och inte numrerade.
− Störst hänsyn ska tas till samfällighetens och även andra garageinnehavares egendom.
− Har man inget behov av garageplats så får man låna ut den till annan medlem i samfälligheten, styrelsen ska meddelas. Uthyrning externt är inte tillåtet då garaget är samfällighetens egendom.
− Garageplatsen är avsedd för parkering av bil och får endast användas till enklare förvaring i mån av plats.
− Med hänsyn till grannar och gäster får varje hushåll inte ha fler än 2 fordon parkerade på vårt begränsade område. Dvs en bil i garaget och en bil på parkeringsplatserna eller de övrigt begränsade ytorna som används till parkering.
− Är det fullt på parkeringen och man har gäster, hänvisa gärna till parkeringen vid scouthuset.
− Gasolflaskor och brandfarliga vätskor får ej förvaras i garaget. Förvaring t.ex möbler eller lådor bör ej ske i garaget p.g.a brand och stöldrisk. Garaget får inte heller användas för ”yrkesmässig” reparation e dyl. Endast reparationer ”till hus/hobbybehov” är tillåtna.
− Det är inte tillåtet att ha sin husvagn, husbil (eller övriga fordon/släpkärror) parkerade fler än ett par dagar på föreningens parkeringsplatser/övriga parkeringsytor.

Om det skulle hända att vi får ett fordon som är långtidsuppställd (skrotbil etc) och är okänd för för oss i samfälligheten så kan vi begära flytt om fordon av Täby kommun. Det är dock en komplicerad och långsam process. Lag och förordning ger kommunen en möjlighet att besluta om fordonsflytt. Om samfälligheten önskar ta hjälp av kommunen för flytt av fordon finns blankett och instruktion på Täby kommuns hemsida. Kostnad för flytten kommer debiteras beställaren. 

Grannsamverkan för ökad säkerhet
Något formellt grannsamverkansprojekt finns inte inom området i nuläget. Det är lämpligt att grannar hjälps åt att ha viss kontroll över det som händer i området, exempelvis:

 • Fråga okända personer om vem de söker eller letar efter.
 • Ha kontroll på om en garagedörr står öppen utan att någon bilägare syns till.
 • Vara uppmärksam på om personer rör sig inom området på ”konstiga tider”
 • Hjälpas åt att se till varandras hus under storhelger, semesterperioder och liknande.
 • Ta hand om post när grannar är bortresta
 • Att på vintern även skotta undan snö, tänk på att överfyllda brevlådor och oskottade entréer är signaler som kan dra brottslig verksamhet till området.
 • Tala om för styrelsen om någon bil står parkerad inom området under längre tid.
 • Ta kontakt med styrelsen om du ser något som verkar underligt, eller ring polisen direkt om du upptäcker pågående brott.
 • Eventuell skadegörelse eller andra missförhållanden inom området ska omgående rapporteras till någon i styrelsen.

Husdjur
Vad som gäller för den som har husdjur är reglerat i lag. Det är självklart att man plockar upp avföring efter sina husdjur samt att de hålls kopplade inom Samfällighetens område. Dessa regler gäller givetvis även för husdjur till gäster.

Lekplats
Lekplatsen är till för barnens trivsel och är tillgänglig för oss boende i samfälligheten och för våra gäster. Lekplatsen ska hållas säker vad avser befintlig utrustning. Det är ett gemensamt ansvar att hålla lekplatsen fri från skräp samt att kontakta styrelsen så snart trasig utrustning upptäcks. Alla som använder lekplatsen ansvarar för att hålla god ordning t ex lägga tillbaka leksaker på avsedd plats och vara aktsam om lekplatsens utrustning och leksaker.

Hantering av sop- och tidningskärl
Sophanteringen är en angelägenhet som angår alla medlemmar. Den påverkar både samfällighetens ekonomi och den allmänna trivseln. Inom samfälligheten finns stora möjligheter till sopsortering. Alla kärl i soprummen är uppmärkta med sitt innehåll. Självklart är det inte acceptabelt att lämna sopor utanför dörren eller på golvet i soprummen.

Det avfall som inte ryms i något kärl skall transporteras av respektive fastighetsägare till återvinningen. Följande kärl finns i soprummen för att du ska kunna sortera:

 • Tidningar/returpapper, kärl finns mellan garagelänga och soprum.
 • Batterier, glödlampor, lysrör samt elskrot, finns uppmärkt i soprum. Tömning onsdagar, var 4:e vecka
 • Hushållsavfall, två stycken kärl. Tömning sker 1 gång per vecka.
 • Kompost. Papperspåsar finns i soprum, annars kontakta styrelsen.

Huvudavstängning vatten
Om behovet finns att stänga av vattnet till samtliga våra fastigheter vid t ex en vattenläcka eller liknande så har vi vår anstängningsventil i brunnen på den första parkeringsplatsen till vänster från Jarlabankes väg, se bild: (bild kommer)

Snöröjning och sandning
Utförs av kontrakterad entreprenör. Övrig snöröjning från vår gångväg till hus utförs av respektive fastighetsägare.

Samfälld mark
Den samfällda marken är vår gemensamma egendom. Det är självklart att man inte skräpar ner eller bryter kvistar/grenar från träd och buskar. Sådan samfälld mark som ianspråktagits utanför den egna officiella tomtgränsen ska skötas enligt syftet med dessa regler och på så sätt bidra till trivsel och säkerhet inom området. Det bör noteras att berörd fastighetsägare enbart har dispositionsrätt över sådan mark. I samband med ombyggnation/renovering/utbyggnad kan samfälld mark behöva ianspråktas för uppläggning av material eller uppställning av container. Det är viktigt att sådant ianspråktagande sker i god ordning, utan att trafik försvåras eller hindras eller att skada uppstår på samfälld mark. För att säkerställa detta ska samfällighetens styrelse kontaktas i förväg.

 • Varje disposition av samfälld mark ska ha styrelsens godkännande i förväg.
 • Fastighetsägare ska, vid ägarbyte, informera den nye ägaren om att ianspråktagen samfälld mark endast är föremål för dispositionsrätt och vilka skyldigheter som föreligger.
 • Tag kontakt med styrelsen innan du sätter igång arbete på ditt hus som medför behov av att kunna lägga upp/ställa upp materiel på samfälld mark.
 • Se till att hantverkare tar bort eventuellt skyltar som satts upp på samfälld mark när arbetet avslutats.

Vid yttre åtgärder och förändringar på samfälld mark
Om behov finns för att göra förändring på samfälld mark, kontakta styrelsen för godkännande först.

Städning av våra gemensamma ytor
Städning av gemensamma ytor sker två gånger per år, vår och höst. Datum beslutas på årsstämman. Kallelse skickas ut som en påminnelse i god tid innan. Alla fastighetsägare förväntas medverka efter bästa förmåga i denna aktivitet. Förutom att den egna arbetsinsatsen medverkar till att området hålls i skick och samfällighetens kostnader kan hållas nere så ges också en möjlighet till trevlig samvaro med grannarna.

Målning och färger
Färgsättningen på husets fasader och övriga yttre byggnadsdelar fastställdes i samband med att fastigheterna byggdes. Fastighetsägaren uppmanas därför att följa fastställd färgsättning vid underhållsarbeten. Fastighetsägaren ska eftersträva god samordning av färgsättningen så att samfälligheten ger ett enhetligt intryck. Detta gäller byggnadsdelar så som husfasader, takpanel och husgavlar.

Samfällighetsavgift
Faktureras kvartalsvis i förskott

Styrelse och revisorer
Framgår från kontaktlistan