Turmalinens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Turmalinens Samfällighetsförening i Tumba!

Turmalinens Samfällighetsförening i Östra Storvreten är ett tryggt och lugnt radhusområde som grundades år 1972, med vacker och vidsträckt natur inpå knutarna, och ändå nära till kommunikationer och skola. Området som ligger på ömse sidor av Grytstigen och består av 119 friköpta fastigheter i kvarteren Akvamarinen, Turmalinen, Topasen, och Malakiten.

En presentation av Turmalinens Samfällighetsförening

Turmalinens samfällighetsförening förvaltar tre gemensamhetsanläggningar (GA). Till grund för förvaltningen ligger anläggningslagen (SFS 1973:1179) och anläggningsbeslutet samt lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) och samfällighetsföreningens stadgar. Samfällighetsföreningen består av 119 samfällighetsdelägare (= medlemmar), vilka var och en äger och har ansvar för sin egen fastighet. Den som köper en fastighet här blir automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Medlemskapet i föreningen är oupplösligt förenat med delägarskap i de olika gemensamhetsanläggningarna GA 1, GA 11 och GA 12. När flera personer äger en fastighet tillsammans utövar de gemensamt medlemskapet i föreningen. Medlemskapet upphör för den som överlåter sin fastighet till en ny ägare.

Föreningen förvaltar följande gemensamhetsanläggningar:
GA 1 där samtliga 119 fastigheter är delägare. I GA 1 ingår gemensamma ytor (gräsytor, lekplatser, körytor, gångytor, parkeringsytor), undercentral, ledningar för värme, vatten och avlopp inkl. kulvert, brandposter, belysningsanläggningar med ledningar och kabel-TV-anläggning.
GA 11 med 62 delägande fastigheter med parkeringsplats i garagelänga utrustad med eluttag för motorvärmare.
GA 12 med 30 delägande fastigheter med parkeringsplats utrustad med eluttag för motorvärmare.

Dessutom hyr samfälligheten ett markområde av Botkyrka kommun med 13 parkeringsplatser. Dessa 13 parkeringsplatser tillsammans med 4 parkeringsplatser inom området, hyr samfälligheten ut till våra medlemmar. Dessa totalt 17 parkeringsplatser hanteras som en administrativ enhet inom GA-1 med egen resultaträkning som vi kallar EP (Extra Parkering).

Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas lika av alla fastighetsägare. Tillsammans bestämmer vi och tar ansvar för vår boendemiljö och förvaltar de gemensamma utrymmen och redskap som samfällighetsföreningen äger. Det är obligatoriskt för samtliga medlemmar att delta i de gemensamma städdagarna. Det här engagemanget är ett sätt att hålla kostnaderna nere för drift och underhåll, samtidigt som det skapar sammanhållning och trivsel.

Vårt radhusområde består av fyra kvarter: Malakiten G 1 – 79, Turmalinen G 81 – 133, Topasen G 32 – 64 och Akvamarinen G 66 – 134. Hela området är indelat i tolv städområden med en områdesbas som fördelar skötselarbetet i varje städområde. Efter vårstädningen varje år går uppdraget att vara områdesbas vidare till nästa granne i längan.

På föreningsstämman i mars varje år har du möjlighet att påverka de beslut som tas i föreningen. Alla medlemmar är välkomna att skriva en motion till styrelsen om man har önskemål som man vill att stämman ska behandla. Motioner till stämman ska lämnas till styrelsen senast under januari månad.

På stämman beslutar vi om budgeten för det kommande året och väljer den styrelse som skall ansvara för föreningens verksamhet det kommande året.

Talan mot föreningsstämmobeslut kan väckas och kan grundas antingen på:

  • att beslutet strider mot SFL (lagen om förvaltning av samfälligheter), annan lagstiftning eller stadgarna

eller

  • att beslutet inte tillkommit i behörig ordning, bland annat formella brister i kallelse- eller omröstningsförfarandet.

Anser någon medlem att ett beslut inte tillgodoser medlemmarnas gemensamma bästa eller inte i skälig omfattning beaktar hans enskilda intressen kan han således klandra beslutet och hävda att det inte överensstämmer med 19 § SFL.

Om talan grundas på att beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller att det kränker endast medlems eller rättighetshavares rätt skall talan väckas inom fyra veckor från beslutets dag. Väcks inte talan inom den tiden blir beslutet gällande.

Om beslutet strider mot rättsregler som inte kan åsidosättas ens med samtycke från samtliga medlemmar är beslutet ogiltigt, en nullitet. Nullitet kan åberopas utan att talan anställs. I många fall är det emellertid tveksamt om ett beslut är en nullitet eller inte. För att få saken avgjord kan talan väckas. För väckande av sådan talan finns ingen tidsfrist.

Talan*) mot föreningsstämmobeslut ska föras hos den mark- och miljödomstol inom vars område samfälligheten är belägen.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och administrerar bl.a. fastighetsägarbidragen så att de täcker föreningens kostnader och att vi har en reparations- och förnyelsefond för att täcka förutsedda och oförutsedda utgifter.

För att finansiera verksamheten betalar varje fastighetsägare ett fastighetsägarbidrag till GA-1. Varje fastighetsägare betalar också kostnaden för vattenförbrukningen i den egna fastigheten. Dessutom tillkommer fastighetsägarbidrag för delägare i GA-11 eller GA-12. För medlemmar med extra parkeringsplats (EP) debiteras avgiften tillsammans med fastighetsägarbidraget.

I varje fastighet finns två vattenmätare i förrådet under trappan. De ska läsas av i december varje år och värdena rapporteras till styrelsen. Styrelsen räknar ut årsförbrukningen för varje fastighet och den slutliga avgiften för vatten kommer på fakturan i första kvartalet året efter. Den senaste årsförbrukningen för fastigheten ligger sedan till grund för den preliminära avgiften för vatten på de nästföljande kvartalsfakturorna.

Fastighetsägarbidrag och avgifter till föreningen betalas in per kvartal. Fakturan för första kvartalet (januari, februari och mars) betalas senast sista februari. Andra kvartalet (april, maj och juni) betalas senast sista maj. Tredje kvartalet (juli, augusti, september) betalas senast sista augusti. Fjärde kvartalet (oktober, november, december) betalas senast sista november.

Föregående Sida 1 av 8 Nästa