STADGAR FÖR TUNGE ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§1

Samfällighetens firma är Tunge Östra Samfällighetsförening. Den har tillkommit genom beslut enligt lagen den 16 december 1966 om vissa gemensamma anläggningar och omfattar i beslutet angivna gemensamma anordningar för fastigheterna Ytterby-Tunge 1:112, 1:161–1:199, 1:201–1:204, 1:206–1:216 och 1:218–1:271 i Ytterby församling och Kungälvs kommun.

§2

Gemensamhetsanläggningen skall brukas i överensstämmelse med sitt ändamål och efter de föreskrifter, som samfällighetsstämman och styrelsen meddelar. Samfällighetsstämman äger utfärda bestämmelser om viten för överträdelser av dylika föreskrifter.

Underhåll av gemensamhetsanläggningen får antingen bestå av reparation av befintlig anläggning, eller av uppgradering till teknisk och/eller kommersiell standard som kan motiveras av den tekniska utvecklingen. Nyinvestering kan genomföras efter stämmobeslut.

Samfällighetens representanter äger rätt att erhålla tillträde till anslutna fastigheter för att tillse, underhålla och reparera till anläggningen hörande delar. Ägare till ansluten tomt är skyldig hålla till gemensamhetsanläggningen anslutna som till hans tomt hörande ledningar och apparater i sådant skick att driften av anläggningen icke äventyras, försvåras eller fördyras samt att lämna företrädare för samfälligheten tillträde till fastigheten för kontroll av att denna underhållsskyldighet fullgöres.

§3

Samfällighetens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter för vilka högst tre suppleanter må utses. Ledamöter och suppleanter väljas årligen å ordinarie samfällighetsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie samfällighetsstämma hållits.

§4

Styrelsen har sitt säte i Kungälvs kommun.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsen äger utse tre personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i förening teckna samfällighetens firma.

Styrelsen är beslutför då mer än halva antalet ledamöter är tillstädes. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förena sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och gäller i andra frågor den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelseledamot äger ej taga befattning med angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot samfällighetens.

Styrelsen må ej utan samfällighetsstämmans bemyndigande överlåta eller med inteckning för gäld belasta samfällighetens fasta egendom.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden.

§5

Det åligger styrelsen att i överensstämmelse med fastighetsägarnas beslut, i den mån dessa icke strida mot lag eller mot anläggningsbeslutet, utöva de befogenheter, som tillkommer samfälligheten i förhållande till fastighetsägarna, ombesörja arbete som fordras för samfälligheten, tillse att de förmåner och nyttigheter samfälligheten har till uppgift att bereda fastighetsägarna kommer dessa till godo utan att någon fastighetsägare missgynnas, uttaga fastighetsägarnas bidrag, låta föra samfällighetens räkenskaper enligt vad som i allmänhet gäller om bokföring och i övrigt handha samfällighetens angelägenheter.

Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse för det senast tilländalupna kalenderåret jämte redogörelse för samfällighetens ställning vid årets utgång samt för intäkter och kostnader under året.

§6

Bidrag från fastighetsägarna uttaxeras genom att styrelsen årligen upprättar och på ordinarie samfällighetsstämma ger fastighetsägarna del av debiteringslängd, upptagande det belopp, som skall uttaxeras, vad som därav belöper på varje fastighetsägare och tiden för inbetalningen.

Uttaxeringen från anslutna fastigheter av bidrag till kostnaderna för

a) energi och vatten för tappvarmvatten skall beräknas efter fastigheternas förbrukning och för

b) energi för uppvärmning efter fastigheternas förbrukning eller värmebehov.

För utnyttjande av tvättstuga, bastu och hobbyrum skall särskilda avgifter kunna fastställas. I övrigt skall bidrag till drifts- och underhållskostnader uttaxeras efter anslutna fastigheters andelstal.

Förslå ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen skuld för vilken samfälligheten svarar, åligger det styrelsen att ofördröjligen upprätta och på stämma ge fastighetsägarna del av särskild debiteringslängd samt att omedelbart uttaga vad som fordras.

Debiteringslängd skall hållas tillgänglig för fastighetsägarna minst sju dagar före den stämma, å vilken den skall upptagas till behandling.

Skyldighet för ägare till ansluten fastighet att bidraga till drifts- och underhållskostnader inträder först när byggnad blivit uppförd å fastigheten och inflyttning skett i denna.

§7

Kan bidrag, som påförts ägare till ansluten fastighet ej uttagas hos honom, fördelas bristen mellan övriga fastighetsägare å förhållande till deras inbördes bidragsskyldighet. För brist från fastighet som övergått  till ny ägare annorledes än genom försäljning å exekutiv auktion, är dock den nye fastighetsägaren ansvarig före ägarna till övriga fastigheter, om bidraget förfallit till betalning inom ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Bristen fördelas genom ny debiteringslängd. Inbetalas bidraget senare helt eller delvis från den fastighet, vars ägare det påförts i den tidigare debiteringslängden, skall det influtna beloppet tillgodoräknas ägarna till de fastigheter, från vilka bristen täckts, i förhållande till vad som utgått från varje fastighet.

§8

För granskning av styrelsens förvaltning och samfällighetens räkenskaper skall, å ordinarie samfällighetsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits utses två revisorer jämte två suppleanter för dessa.

Revisorerna skall bedriva sitt arbete, så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven senast den 15 maj.

Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen till ordinarie stämma avgiva skriftlig förklaring.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar, skall hållas tillgängliga för fastighetsägarna minst sju dagar före den samfällighetsstämma, å vilken de skall förekomma till behandling.

§9

Fastighetsägares rätt att deltaga i handhavandet av samfällighetens angelägenheter utövas på samfällighetsstämma, som sammankallas av styrelsen.

Ordinarie samfällighetsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

Extra stämma skall hållas då styrelsen finner sådan vara påkallad. Styrelsen skall vidare inom en vecka utfärda kallelse till extra stämma, om revisorerna finner att omständigheter därtill föranleder eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade fastighetsägare, med uppgift om ärenden som skall behandlas, hos styrelsen påfordrar att stämman hålles.

Kallelse till samfällighetsstämma skall ske minst fjorton dagar före ordinarie och minst åtta dagar före extra stämma.

Fastighetsägare, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie samfällighetsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen minst sju dagar före stämman.

Kallelse eller annat meddelande anses ha kommit till fastighetsägares kännedom, om handlingen avlämnats till posten i betalt brev, ställt till fastighetsägarens vanliga adress eller till hans fastighet om annan adress ej är känd.

§10

Å ordinarie samfällighetsstämma skall följande ärenden förekomma:

a) upprättande av röstlängd,

b) val av ordförande vid stämman,

c) val av två justeringsmän,

d) fråga om kallelse behörigen skett,

e) styrelsens redovisningshandlingar,

f) revisorernas berättelse,

g) fastställande av balansräkning,

h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

i) beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkning,

j) fråga om arvoden,

k) val av styrelseledamöter och suppleanter,

l) val av revisorer och suppleanter,

m) debiteringslängd och beslut om uttaxeringar,

n) övriga anmälda frågor.

På extra samfällighetsstämma skall förekomma endast de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen till denna.

Intill dess ordförande blivit utsedd föres ordet av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller, vid förfall för dem, av den till levnadsåren äldste bland de närvarande styrelseledamöterna.

§11

Varje röstberättigad fastighetsägare, som själv eller genom ombud är närvarande på samfällighetsstämma, äger rösträtt i förhållande till det för hans fastighet bestämda andelstalet. Dock får icke någons röstetal överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga på stämman närvarande röstberättigade fastighetsägare.

Som stämmans beslut gäller den mening, som erhållit det högsta röstetalet utom i fall då fråga är om ändring av dessa stadgar. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och gäller i andra frågor den mening, som biträdes av de flesta röstande eller, vid lika antal röstande, av stämmans ordförande.

Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre ägarna till samtliga anslutna fastigheter förenat sig därom eller beslutet fattats av två på varandra följande samfällighetsstämmor samt på den stämma som sist hålles biträtts av två tredjedelar av de röstande.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men äger ej rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt.

Fastighetsägare eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud deltaga i behandling av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot samfällighetens.

Över beslut som fattas på stämman skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för fastighetsägarna senast två veckor efter stämman.

§12

I allt varom ej härovan stadgats gäller lagen 1973:1150 om förvaltning av samfälligheter.

(registrerat av Fastighetsregistermyndigheten i Göteborgs och Bohus län den 24 oktober 1994.)